podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Vågar man sätta sig i styrelsen?

Om ett aktiebolag får stora skulder, kan företagets företrädare under vissa omständigheter bli personligt betalningsansvariga för skulderna.

Detta gäller alla skulder, inklusive skatteskulder, som är de mest prioriterade fordringarna i en konkurs.

Utöver de generella reglerna om personligt betalningsansvar som anges i aktiebolagslagen finns det som kallas särskilt företrädaransvar i skatteförfarandelagen (SFL) avseende juridiska personers skatteskulder. Ansvaret för skatter som primärt åvilar den juridiska personen, kan solidariskt med den juridiska personen åläggas dess företrädare.

Detta företrädaransvar, som är omdebatterat och kritiserat av många företrädare för företag och näringsliv, var föremål för ett frukostseminarium på Entreprenörskapsforum 7 november. Roger Persson Österman, professor i juridik, har släppt en rapport om avskaffande av företrädaransvaret, och skriver även om det i Dagens Industri i dag.

Företrädaransvaret kan knäcka företag

I lägen med skatteskulder, där Skatteverket går på företaget hårt och med kort frist, kan det innebära knäcken för företaget helt och hållet. Även för de företagare som vill kämpa och göra rätt för sig kan tyvärr konkurs vara den minst riskabla vägen – hellre än att riskera personlig bankrutt.

Begreppet ”företrädare” tolkas brett – och kan innefatta såväl vd som styrelseledamöter och andra i ledande position – och gränsen för att oaktsamhet ska bedömas som grov är lågt satt i praxis. Allt detta bidrar till att den som sätter sig i ett bolags styrelse tar på sig en potentiellt stor risk. Självfallet ska styrelseledamöter utöva översyn över verksamheten, men för enskilda ledamöter kan det vara svårt att förutse och bedöma skattekonsekvenserna av alla företagets transaktioner.

Översyn på gång

Vi på Företagarna har kritiserat reglerna och den stränga tillämpningen av dem vid flera tillfällen det senaste året. Rättssäkerheten och möjligheten för företag att locka kompetenta styrelseledamöter undermineras av nuvarande företrädaransvar.

Roger Persson Österman föreslår att nuvarande företrädaransvar slopas, vilket även Företagarna har efterlyst. Hur regelverket istället ska se ut återstår att diskutera. Persson Österman föreslår bland annat att Skatteverkets mandat att bevilja anstånd med skatteinbetalning bör utökas, och att skattebetalaren ska kunna få rättighet till anstånd med skatteinbetalning. Det är kloka synpunkter.

Statskontoret fick i september i år i uppdrag av regeringen att se över det skatterättsliga företrädaransvaret. Direktiven till översynen har dock fått kritik för att vara för snäva. Allianspartierna föreslår i en gemensam riksdagsmotion från oktober att uppdraget utvidgas till att omfatta hela företrädaransvaret, även t.ex. hur rekvisitet grov oaktsamhet tillämpas. I motionen föreslås också anstånd med betalning vara huvudregel. Båda förslagen är positiva.

Om regeringen menar allvar med sin formulering i målen för näringspolitiken, ”Företag i Sverige har i dag generellt sett goda ramvillkor att verka inom. Regeringen anser att det är prioriterat att fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra dessa ramvillkor, inte minst för små och medelstora företag”, borde en förändring av företrädaransvaret stå högt på agendan. Stävjande av fusk må vara viktigt men om det leder till att alla företagares vardag blir osäker skjuter man sig själv i foten.

Taggar
Riks Krönika
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.