headphones newspaper video-player

Skatteverkets svar ger skäl till oro

24 apr 2017
Det är givetvis mycket glädjande att Skatteverket vill bidra med information om hur skatteregler faktiskt tillämpas. Att skattesystemet i dag är så komplicerat att endast direktörer på Skatteverket tycks ha denna insikt är kanske skäl till oro dock, skriver chefsekonom Daniel Wiberg, Företagarna, i en slutreplik i en debattväxling med Skatteverket i Svd om företrädaransvaret.

Det är helt riktigt att frågan om hur lagstiftningen kring företrädaransvar ska se ut är en fråga för regering och riksdag. Företagarna har länge förespråkat att det skatterättsliga företrädaransvaret utreds, något som också föreslogs i utredningen ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet” (SOU 2016:72). Att ingenting har hänt är desto mer anmärkningsvärt då frågan även föranlett ett tillkännagivande från riksdagen redan i mars 2015.

Läs även: ”Toppcheferna har skadat förtroendet för Skatteverket”

Regeringen tycks helt bortse från det faktum att problemet med det skatterättsliga företrädaransvaret är att det upplevs som oförutsägbart och rättsosäkert. Det borde vara ett problem även för Skatteverket. Vid sidan av den fiskala uppgiften är det ju viktigt att verka för att tillämpningen av lagen upplevs vara legitim och rättssäker.

Ineffektiva och missriktade regler måste ändras, det är en förutsättning för rättssamhället. Mer så än skyddet för statsfinanserna skulle jag hävda. Att skatterättsligt företrädaransvar behövs för att företag annars skulle konkurrera oschyst genom att inte betala in skatt på förfallodatum och därmed själva utsätta sig för möjliga påföljder, bland annat i form av konkurs och företrädaransvar, faller på sin egen orimlighet.

Läs även: "Skatteverket vill tvinga Johan att betala för kompisens skattefusk"

En tanke bakom det skatterättsliga företrädaransvaret är att företagen ska vidta åtgärder – ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion – innan de börjar få problem med att betala sina löpande skatteutgifter. Alla som själva har erfarenhet av företagande vet att affärer och intäkter är osäkra. Kritiker mot företrädaransvaret hävdar därför med rätta att missad skatteinbetalning på förfallodagen inte alltid bör ses som grov oaktsamhet. I praxis har tolkningen av grov oaktsamhet dock varit mycket sträng. Ett tydligt exempel på det är den Kammarrättsdom som föll i Jönköping i april förra året där den tilltalade missat skatteinbetalningen med en dag!

Läs även: ”Skatteverkets högsta chefer varnade sin kompis inför skattegranskning”

Det är djupt olyckligt om livskraftiga bolag med en i grunden sund verksamhet, på grund av tillfälliga likviditetsproblem, väljer att gå i konkurs därför att det skatterättsliga företrädaransvaret upplevs som mindre riskfyllt. Kanske förklarar det varför omkring 5000 aktiebolag försattes i konkurs förra året, medan endast ett hundratal valde rekonstruktion.

Företagare liksom alla individer i ett rättssamhälle måste få en chans att frigöra sig från tillfälliga problem med verkliga möjligheter till upprättelse och en möjlighet att gå vidare. Skatteverket kan bidra än mer genom att uppmana regeringen att skyndsamt utreda frågan om skatterättsligt företrädaransvar.

Läs debattartikeln i Svd här.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD