headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Foto:Shutterstock.com

Remissyttrande: Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

I promemorian föreslås att beskattningen av så kallade kvalificerade personaloptioner förbättras. Företagarna välkomnar och tillstyrker de föreslagna förändringarna.
Publicerad 29 dec 2020

Läs hela remissyttrandet över utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall som pdf.

Förslaget innebär i korthet fyra förändringar:

  • Gränsvärdena för hur stora bolag som kan ställa ut kvalificerade personaloptioner höjs, från 50 till 150 anställda och från 80 till 280 miljoner kronor för maximal nettoomsättning eller balansomslutning.
  • Ej anställda styrelseledamöter och -suppleanter ska också kunna erhålla kvalificerade personaloptioner.
  • Praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen om att även personaloption som utnyttjas för att förvärva en teckningsoption som ger rätt att förvärva andel ska kunna utgöra kvalificerad personaloption, fastslås i lag.
  • Kvalificerad personaloption ska också kunna ges ut av ett moderbolag för rätt att förvärva andelar i dotterbolag där mottagaren är anställd.

Företagarna lyfter också fram några kvarvarande problem med beskattningen av kvalificerade personaloptioner. Bland annat anser vi att begränsningen av vilka branscher som företaget kan verka i är alltför bred, att intjänandetiden för styrelseledamöter bör sättas ned samt att en ytterligare översyn behöver göras för att undvika att mottagaren av optionen blir tjänstebeskattad vid avyttring.

Taggar