podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Frågor och svar om elstödet till företag i elområde 3 och 4

Publicerad 23 feb 2023
Efter många turer är detta det som gäller enligt regeringens förslag på återbetalning av flaskhalsavgifter till företag i elområde 3 och 4 (kallat elstöd).

Vilka har rätt till ersättning (elstöd)? 

Företag och organisationer (föreningar, registrerade trossamfund, kommuner, regioner med mera) omfattas. Ett krav för att vara berättigad till ersättning (stöd) är att sökanden hade ett elavtal den 17 november 2022 i elområde 3 eller 4 (elslutkund). 

Hur påverkas ersättningen (elstödet) av andra elstöd?

Det går inte att kombinera ersättningen (elstödet) till företag med det som gäller för konsumenter för perioden oktober 2021-september 2022. Däremot skriver regeringen att det är meningen att de företag som använder mycket el i sina processer ska kunna få: ”både det generella elstödet till företag och det riktade stödet till elintensiva företag”.

Hur beräknas ersättningen (elstödet)? 

Ersättningen (elstödet) föreslås uppgå till 50 öre per kilowattimme i elområde 3 och 79 öre per kilowattimme i elområde 4 och föreslås utgå för den el som förbrukades någon gång under perioden oktober 2021-september 2022. 

Hur mycket pengar kan ett företag kan få återbetalt? 

Enligt förslaget får ersättning (elstöd) inte utgå med mer än 20 miljoner kronor. Det beror på EU:s statsstödsregelverk. Taket gäller även för företag inom en koncern. En koncern kan alltså inte få mer än 20 miljoner kronor i ersättning (elstöd). 

Speciella regler gäller för företag verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter och inom fiskeri-och vattenbrukssektorerna. Taket för dem är lägre. Det ligger på 2,5 miljoner kronor för jordbruk och 3 miljoner kronor för fiskeri-och vattenbrukssektorerna. 

Hur får företagen del av ersättningen (elstödet)? 

Regeringen föreslår att Skatteverket ska vara handläggande myndighet för ersättningen (elstödet) till företag. Ett företag som vill ta del av det kommer att behöva ansöka hos Skatteverket. Enligt regeringen är målsättningen att ansökningsförfarandet ska vara så enkelt och lättillgängligt som möjligt för de sökande, samtidigt som Skatteverket ska ha möjlighet att effektivt kontrollera inkomna ansökningar. Därför ska så många uppgifter som möjligt lämnas till Skatteverket av andra källor än den sökande, till exempel elnätsföretagen, Boverket, Bolagsverket och Försäkringskassan. 

När kan företag ansöka om ersättning (elstöd?) 

Ansökan om ersättning (elstöd) föreslås kunna göras tidigast den 30 maj 2023 och ha kommit in till Skatteverket senast den 25 september 2023. 

Hur får företagen del av pengarna?  

Regeringen föreslår att beviljad ersättning (elstöd) ska tillgodoräknas företagen genom kreditering på skattekontot. Om det finns ett överskott på skattekontot efter att ersättningen (elstödet) har beviljats, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut om det inte finns något hinder mot utbetalning. 

När kommer pengarna? 

Det finns ingen bestämd tidpunkt för när företagen får del av ersättningen (elstödet). I en intervju i Dagens Industri den 21 februari 2023 säger den ansvarige verksamhetsutvecklaren på Skatteverket, Marie Elmnäs, följande: 
”Vårt mål är att skyndsamt handlägga alla ärenden som kommer in, men om det innebär att vi är färdiga i november eller december med ärendena är inget jag kan svara på i dagsläget.”. 

Pengar tillbaka för elkostnaderna till sommaren

Finns det förbehåll?

Regeringen föreslår att företag inte får ha vissa typer av skulder för indrivning hos Kronofogden för att vara berättigad till ersättning (elstöd). Det handlar om skulder som handläggs som allmänt mål enligt 1 kap. 6 § utsökningsbalken. En sökande har dock möjlighet att betala skulden innan beslutstillfället och undanröja det hindret. 

Den som har tillgodoräknats ersättning (elstöd) föreslås vara återbetalningsskyldig om ersättningen (elstödet) har tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller villkoren inte har följts. 

Ej berättigade företag  

Om ett företag eller en fysisk person som äger eller kontrollerar företaget omfattas av sanktioner antagna av EU med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina, eller om företaget är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag som avses i 1 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution, är det inte berättigat till ersättning (stöd).  

Hur många företag omfattas? 

Regeringen skriver att nätföretagen beräknat antalet uttagspunkter som kan omfattas till cirka 600 000. Samma företag kan dock ha mer än en uttagspunkt. Totalt beräknas 29 miljarder kronor utbetalas.  

Är det stöd eller ersättning? 

Regeringen måste lösa företagens elkostnadskris nu

Regeringen benämner det stöd till juridiska personer och enskilda näringsidkare för att mildra effekterna av höga elpriser. Den skriver även att stödet lämnas för framtida elkostnader, även om beräkningen av stödets storlek av praktiska skäl utgår från mängden el som har tagits ut för förbrukning under oktober 2021-september 2022.  

Pengarna som används kommer dock från flaskhalsintäkter, eller kapacitetsavgifter. Med det avses mellanskillnaden som uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Flaskhalsintäkterna tillfaller Svenska Kraftnät.  

Obalanserna mellan tillgång och efterfrågan på el har gjort att flaskhalsintäkterna blivit mycket stora. Man kan med andra ord säga att företag och hushåll betalat dyra elräkningar som samlat pengar på hög hos Svenska kraftnät. Det är dessa pengar som ska användas. Företagarna anser därför att det är missvisande att tala om ett elstöd. Pengarna är i en återbetalning på grund av att för höga belopp betalas in tidigare, motsvarande vad som händer när en faktura betalas två gånger. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.

Företagarna Nyheter

Nyheter från hela landet för dig som driver företag eller fattar beslut som påverkar företagare.