headphones newspaper video-player
Foto: Daniele Cossu/Shutterstock.com

Allt du behöver veta om nya pandemilagen

Den tillfälliga pandemilagen, eller covid-19-lagen, började gälla den 10 januari. Här får du reda på vad den innebär och hur den påverkar dig och ditt företag.
Publicerad 11 jan 2021

Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (SFS 2021:4) trädde i kraft söndagen den 10 januari, efter att riksdagen godkänt propositionen två dagar tidigare.

Den viktigaste skillnaden mot tidigare läge är att åtgärder i förordningar och föreskrifter kan bli bindande, att det offentliga därigenom kan utöva tillsyn på olika sätt för att kontrollera att åtgärderna efterlevs, och överträdelser kan leda till sanktioner.

Lagen ger regeringen möjlighet att delegera befogenheter att besluta om åtgärder. Det innebär att utöver regeringen kan även dess myndigheter (primärt Folkhälsomyndigheten), länsstyrelser och kommuner fatta beslut om begränsande åtgärder.

Ett krav på proportionalitet finns i lagen, genom stadgandet att de frihetsinskränkningar åtgärderna innebär enbart får införas om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-smitta, och åtgärderna får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till skydd av liv och hälsa.

Det kommer mera

Den som bedriver verksamheter som berörs i lagen ska se till att trängsel undviks. Definitionen i lagkommentaren är ”att människor befinner sig så nära varandra att det uppstår en beaktansvärd risk” för spridning av covid-19. Begreppet ”beaktansvärd risk” definieras inte närmare.

Föreskrifter om förbud eller nedstängningar ska underställas prövning av riksdagen senast en vecka från dagen då föreskriften eller förordningen beslutades. Regeln om riksdagsprövning inom en vecka gäller alltså inte föreskrifter som endast innebär krav på begränsningar.

Ytterligare förordningar och föreskrifter från regeringen och myndigheter, med specifikationer av begränsningar, är att vänta. Företagarna uppdaterar kontinuerligt denna sida.

Lagen gäller till utgången av september 2021.

Vilka omfattas?

Lagen berör ett antal olika sammanhang där regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, kan införa begränsningar. Sådana begränsningar kan omfatta hela landet eller begränsas till ett visst geografiskt område.

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Genom föreskrift kan bland annat begränsas hur många personer som maximalt får delta, hur nära varandra deltagarna får stå och hur lång tid arrangemanget får pågå. Föreskrift kan också meddelas om att en viss verksamhet över huvud taget inte får förekomma.

 • Platser för kultur- och fritidsverksamhet

I föreskrift kan bestämmas begränsningar av bland annat att antalet besökare och öppettider. Föreskrift kan också meddelas om att verksamheter på området inte får förekomma. Exempel på platser som berörs är gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker och campingar, om de är öppna för allmänheten.

 • Handelsplatser

Genom föreskrift kan bland annat bestämmas att antalet besökare och öppettider måste begränsas. Enligt regeln kan även meddelas föreskrifter om att handelsplatser måste hållas stängda. Regeln kan appliceras på exempelvis gallerior och köpcentrum (se nedan om förordning 2021:8), butiker och serviceinrättningar, om de är öppna för allmänheten.

 • Kollektivtrafik och inrikesflyg

Begränsningar kan genom föreskrift införas om hur många personer som får finnas i en buss, ett flygplan eller en tågvagn samtidigt, hur många som maximalt får vistas i vänthallar eller tågstationer, och under vilka tider trafiken får bedrivas. Möjlighet finns också att meddela föreskrifter om att kollektivtrafiken eller inrikesflyget helt ställs in.

 • Lokaler för privata sammankomster

Genom föreskrift kan bestämmas bland annat att antalet besökare och tiden för sammankomsten måste begränsas, samt att platser, lokaler, områden och utrymmen som faller inom definitionen måste hållas helt stängda. Regeln gäller vid yrkesmässig uthyrning av lokaler för fest eller event, men det krävs inte att uthyrningen sker i vinstsyfte, utan även i till exempel föreningar kan omfattas.

För ovan nämnda punkter gäller att Länsstyrelsen kan fatta beslut om begränsningar för enskilda fall, om det krävs för att förhindra smittspridning. Primärt bör ett sådant beslut innebära krav på att vidta smittbegränsande åtgärder, men kan ytterst innebära att en verksamhet måste stängas eller förbjudas.

Allmänna begränsningar

Lagen gör det möjligt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att begränsa hur många som får mötas samtidigt, på platser dit allmänheten har tillträde. Undantag ges för familjer som lever i samma hushåll eller sammankomster som är ”befogade”, vilket ska tolkas som till exempel när barn som är syskon men lever i olika hushåll träffas eller en personlig assistent medföljer.

Regeringen eller kommuner kan genom föreskrift förbjuda tillträde till vissa platser om det finns en påtaglig risk för trängsel, däribland parker och badplatser.

Den som bryter mot sådana föreskrifter kan dömas till penningböter. Polis eller ordningsvakt har befogenhet att avlägsna en person från ett visst område om föreskriften inte följs.

Tillsyn, överklagande och ersättning

Länsstyrelserna utövar tillsyn, vid behov med hjälp av polisen, och kan utfärda föreläggande med hot om vite om att bestämmelserna måste följas. Länsstyrelsen har i det rätt att få tillträde till de lokaler eller utrymmen där verksamheten bedrivs. Avseende serveringsställen utövar kommunerna tillsyn och kan utfärda föreläggande förenade med viteshot.

I vissa fall får polisen upplösa allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, eller förbjuda tillträde till vissa områden eller utrymmen. Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer får ge personer där anvisningar och tillsägelser som behövs för att föreskrifter ska kunna följas. Den som inte följer en anvisning eller tillsägelse är skyldig att på uppmaning lämna färdmedlet, lokalen eller området i fråga. Ytterst kan polis eller ordningsvakt avlägsna personen.

Rätt att överklaga till förvaltningsdomstol gäller polisbeslut om att upplösa allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar eller förbjuda tillträde till vissa områden eller utrymmen, samt Länsstyrelsens beslut om föreläggande respektive begränsningar riktade mot enskilda verksamheter.

Ingen bestämmelse i lagen medger ekonomisk ersättning till den som genom beslut utifrån lagen drabbas av ekonomiskt bortfall. Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att med ett förslag om ersättningsmekanism.

Relaterade lagändringar och föreskrifter

Samtidigt som lagen trädde i kraft, trädde även några andra lagändringar och föreskrifter i kraft.

Den första regeringsförordning som baseras på covid-19-lagen (2021:8) utfärdades fredag 8 januari och började gälla 10 januari. De mest relevanta delarna handlar om begränsningar av sammankomster och gallerior/handelsplatser:

 • Allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska högst ha åtta deltagare, med undantag för begravningar och motsvarande, där gränsen är 20, eller om alla deltagare har sittplats med minst en meters mellanrum, då gränsen är 300.
 • Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av gym- eller sportanläggning, badhus eller handelsplats, ska se till att antalet besökare begränsas och utforma lokalerna på så sätt att trängsel undviks, liksom in- och utpassage. Närmare detaljer meddelas i Folkhälsomyndighetens föreskrift (se nedan). För gallerior och varuhus gäller därtill att åtgärder ska vidtas för att undvika att besökare uppehåller sig på inomhustorg och liknande ytor.
 • Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, måste begränsa antalet deltagare till åtta.

Folkhälsomyndigheten beslutade 8 januari om föreskrift HSLF-FS 2021:2, som började gälla 10 januari. I föreskriften specificeras skyldigheter utifrån covid-19-lagen respektive ovan nämnda förordning, för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser. Den som bedriver sådan verksamhet ska:

 1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt – detta maxantal ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan,
 2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
 3. tydligt anslå maxantalet,
 4. säkerställa att maxantalet inte överskrids,
 5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig, men gäller inte för gallerior och köpcentrum (vilka dock ska spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och liknande ytor, utöver ”enstaka sittplatser”). Som allmänt råd ges att räkna antalet in- och utpasserande besökare. Vidare anges som allmänna råd för att undvika trängsel att anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer, anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal, och informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

I lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen införs möjlighet för regeringen eller myndighet som regeringen beslutar, att meddela föreskrifter om att serveringsställen ska begränsa sina öppettider eller hållas stängda, samt att sådana föreskrifter ska underställas prövning av riksdagen senast inom en vecka.

I ordningslagen (1993:1617) införs hänvisning till covid-19-lagens delar om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, samt att anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning i sin ansökan ska ange att arrangemanget kommer följa föreskrifter respektive beslut i enighet med covid-19-lagen.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.