podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: promemorian Justerad beräkning av bilförmån

Publicerad 27 jan 2021
Företagarna avstyrker justeringarna i beräkning av bilförmån enligt förslagen i promemorian.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Justerad beräkning av bilförmån, som pdf. 

Som en del av den gröna skatteväxlingen kommer schablonberäkningen av bilförmån att justeras från och med den 1 juli 2021. Regeringens förslag innebär att två delbelopp i beräkningsschablonen ändras. Dels det ränterelaterade beloppet. Dels det prisrelaterade beloppet.

Syftet med förändringen av schablonen är att förmånsvärdet ska motsvara kostnaderna för innehavet av en motsvarande privatägd bil (exklusive drivmedel). Ändringen beräknas öka skatteintäkterna med cirka 150 miljoner kronor. Enligt Finansdepartementets beräkningar får en bil vars förmånsgrundande pris uppgår till 350 000 kronor en ökning av förmånsvärdet med ungefär 34 procent. Det innebär drygt 9 000 kronor mer i skatt för förmånstagaren, vid marginalskatt på 52,2 procent.

Företagarna avstyrker justeringarna i beräkning av bilförmån enligt förslagen i promemorian, där huvuddragen av våra synpunkter är följande:

  • Ökade kostnader i förmånssystemet riskerar att fördröja omställningen av fordonsflottan och försvåra möjligheterna att nå transportsektorns klimatmål till 2030.
  • Det saknas en helhetssyn över hur olika styrmedel påverkar de som är beroende av bilen som transportmedel och arbetsredskap.

Tidpunkten för ikraftträdande av lagen bör, om förslaget genomförs, senareläggas.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.