headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande om förstärkt FoU-avdrag

Företagarna tillstyrker förslaget om stärkt FoU-avdrag. Det är positivt för svenska småföretag att få ökade incitament att investera i forskning och utveckling.

Förslaget innebär att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Den allmänna löneavgiften ska också sättas ned med tio procentenheter på sådan ersättning till personer som arbetar med FoU som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna.

Tillgänglig statistik visar att en stor andel av de företag som använder FoU-avdraget är små och medelstora företag. I kommande översyner av FoU-avdraget behöver man tillse att anställda som arbetar med FoU på deltid inte faller utanför kriterierna för nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Ladda ner Företagarnas remissyttrande över promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU-avdrag) som Pdf-fil. 

Taggar