För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian kompletteringar av RUT-avdraget

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på den rubricerade promemorian och får anföra följande.

Företagarna tillstyrker att förslagen i promemorian genomförs med de tillägg som framgår här nedan.

RUT-avdraget är en kostnadseffektiv åtgärd som, enligt Företagarnas beräkningar, hittills har skapat drygt 10 000 nya vita heltidsjobb. Deltidsarbete är mycket vanligt i branschen vilket betyder att antalet personer som har fått jobb i själva verket kan vara det dubbla – över 20 000.

En annan mycket viktig effekt av RUT- och ROT-avdragen är att de har minskat efterfrågan på svarta tjänster. Effekten på svartarbete verkar både direkt, genom att minska kostnaderna för dem som köper tjänsterna, och indirekt genom att påverka allmänhetens acceptans för svartarbete. Det är inte längre accepterat att anlita svart städhjälp eller hantverkare. Detta är mycket viktigt för hela samhället, liksom givetvis en lättnad för våra medlemmar och deras anställda.

Många tjänster som ingår i RUT-avdraget är enkla och vardagsnära som varken kräver lång utbildning eller språkkunskaper. De passar därför bra som första jobb och kan fungera som inträdesbiljett till arbetsmarknaden för både infödda och nyanlända med kort utbildning. Företagarna välkomnar denna första utvidgning av RUT-avdraget men menar samtidigt att de försämringar som har genomförts under 2015 och 2016 dessvärre motverkar effekten och borde återställas.

Regeringen föreslår i promemorian att RUT-avdrag ska medges för vissa trädgårdstjänster. Det handlar om beskärning och borttagande av träd och buskar.

Utvidgningen gör att arbetskostnaden för att gallra och röja bort buskar och fälla träd i trädgården blir avdragsgill. Men arbetskostnaden för att plantera plantera nya buskar, blommor eller träd omfattas inte av förslaget. Företagarna menar att även dessa tjänster borde omfattas. Enligt förslaget ska arbetskostnaden för att kratta, rensa ogräs, fräsa bort stubbar och kompostera trädgårdsavfall omfattas – så länge det sker i den egna trädgården. Företagarna menar att även arbetet med bortforsling av trädgårdsavfallet, de nedsågade träden, buskarna och ogräset borde omfattas. Det skulle underlätta avgränsningen och därmed även den administrativa hanteringen vid fakturering för företagen. 

Vidare föreslås i promemorian att flyttjänster, dvs flytt av möbler och liknande mellan bostäder ska ingå i RUT-avdraget. Sedan tidigare ingår flyttstädning i RUT-avdraget.

Förslaget innebär att arbetskostnaden för att packa, emballera, lasta, lossa och packa upp, liksom arbetstiden för själva transporten får dras av. Flytten ska gälla ägarens bostad eller förälderns men flytten kan också gälla till och från magasinering, om det sker i samband med flytt.

Denna del av förslaget visar på en tydlig brist i de nuvarande reglerna som gäller generellt för hushållsarbete. Enligt dagens regler måste RUT-tjänsterna avse sökandens eller förälderns hushåll. Företagarna anser att detta generellt borde utvidgas till att även omfatta hushåll som tillhör sökandens vuxna barn. Det kan finnas lika starka skäl för att stötta sina barn som sina föräldrar exempelvis när barnen flyttar hemifrån eller behöver städhjälp.  

Slutligen föreslås att installation, reparation och underhåll av data- och IT-utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget – förutsatt att det utförs i eller nära anslutning till bostaden.

Enligt förslaget kan tjänsterna avse en persondator, läsplatta, tv-apparat, smart telefon, spelkonsol. Men utanför det avdragsgilla området faller enligt förslaget motsvarande tjänster om det gäller så kallade smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm och fjärrstyrda luftvärmepumpar mm. Företagarna menar att denna avgränsning är kontraproduktiv och vittnar om ett omodernt synsätt på IT och datakommunikation.

Denna typ av utrustning används i stor utsträckning för energibesparing och effektivisering av maskinerna och utrustningen. Enligt förslagen krävs att all handledning och rådgivning avseende IT-tjänsterna ska ske på plats i bostaden, inte per telefon eller på annat sätt på distans, för att ge rätt till avdrag. Även detta är en otidsenlig inställning som saknar saklig grund. Om regeringen anser det nödvändigt med en stark koppling till bostaden/hushållet borde det räcka att utrustningen som handledningen avser finns där, oavsett var den sökande råkar befinna sig när handledningen eller råden ges. Det är mera regel än undantag att det sker via telefon eller mail/chatt.

Vi är glada att regeringen och Allianspartierna delar vår uppfattning att RUT-avdraget är en bra och kostnadseffektiv reform för att skapa nya vita jobb som också kan bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får möjlighet att få sina första jobb.

Det finns därför all anledning att gå vidare med detta system. Företagarna har startat ett RUT-upprop där vi samlar in förslag på fler tjänster som kan ingå i RUT-avdraget. Förslagen kommer att presenteras inom kort.

Under 2015 och 2016 har RUT-avdraget försämrats i flera avseenden. Läx-RUT har avskaffats, matlagning ger inte längre avdrag, städning har begränsats till ”enklare åtgärder” samt flyttstädning och taket för avdrag har halverats till 25 000 kronor per person (under 65 år). Från 2016 har skattelättnaden för ROT-tjänster sänkts till 30 procent.

Företagarna menar att regeringen snarast bör tillsätta en utredning om översyn av RUT- och ROT-avdragen med uppdrag att lämna förslag om

  • att fortsätta utvidgningen av RUT-avdraget
  • att återställa försämringarna av RUT- och ROT-avdragen under 2015 och 2016, samt
  • att höja avdragen.

Företagarna

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.