podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Handlingsplan för förnybar energi

Företagarna är positiva till att nationella handlingsplaner införs i samtliga EU länder, eftersom en harmoniserad lagstiftning skapar en större legitimitet kring energifrågan.

En långsiktigt hållbar energipolitik är inte bara viktig för att tackla de klimatutmaningar vi står inför, utan minst lika avgörande för företagandets villkor. Företagarna betonar även vikten av att, vid sidan om tillförsel av förnybar energi, satsa på energieffektivisering i företag och hushåll.

Bakgrund

EU:s direktiv (2009/28/EG) om främjande av användning av energi från förnybara energikällor ska vara implementerat i nationell lagstiftning senast den 5 december 2010.

Direktivet anger som bindande mål för andelen förnybar energi för medlemsstaterna till år 2020 att gemenskapen som helhet ska öka andelen från åtta procent år 2005 till 20 procent år 2020. Sveriges mål är enligt direktivet 49 procent förnybar energi. För transportsektorn gäller ett bindande sektormål, som är lika för alla medlemsstater, tio procent.

Sverige har sedan länge en politik för främjande av förnybar energi och ser prognosmässigt ut att kunna nå både EU-målet om 49 procent förnybar energi och det nationella målet om 50 procent år 2020. Mot bakgrund av detta har Energimyndigheten valt att inte inrikta arbetet mot att föreslå nya styrmedel och åtgärder, utan dokumentet är snarare en sammanställning av befintligt underlag och pågående initiativ inom området.

Företagarna besvarar de delar av handlingsplanen som främst berör våra medlemsföretag.

 

Ladda hem remissyttrandet

Handlingsplan för förnybar energi

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.