För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Foto: Shutterstock

Förslag till förordning om nettonollindustrin – Net Zero Industry Act

EU-kommissionens förordning föreslår åtgärder för att öka produktionen av klimatteknologier och uppnå EU:s mål om 55% minskning av växthusgasutsläpp till 2030 och klimatneutralitet till 2050.

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till förordning som syftar till att skala upp produktionskapaciteten av tekniker som är avgörande för att nå EU:s klimatmål om en 55 procents minskning i utsläpp av växthusgaser jämfört med utsläppsnivån 1990 och klimatneutralitet senast 2050. Förslaget innehåller åtgärder inom tillståndsprocesser, koldioxidavskiljning och -lagring, tillgång till marknader, stärkt kompetens och innovation.

I förordningen föreslås bland annat:

  • Målsättning om att produktionskapaciteten för utpekade strategiska tekniker ska närma sig eller uppgå till minst 40 procent av efterfrågan inom unionen år 2030.
  • Tillståndsförfaranden för företag som ansöker om att etablera anläggningar för tillverkning av nettonolltekniker och -produkter ska påskyndas och ges kortare tillståndsprocesser.
  • Målsättning om koldioxidlagringkapacitet, med en årlig lagringsförmåga om minst 50 miljoner ton koldioxid 2030. Medlemsstater ska även bidra med data om möjliga platser för koldioxidlagring samt information om pågående koldioxidlagringsprojekt. Dessutom kommer krav ställs på vissa olje- och gasproducenter som ska bidra till målet om lagringskapacitet.
  • Myndigheter ska skapa och bibehålla offentlig efterfrågan på strategiska nettonolltekniker, genom offentlig upphandling och auktioner.

Bakgrund: 2019 fastställde EU-kommissionen ett antal prioriteringar som ska vara styrande för den politiska agendan fram till 2024.  En av dessa prioriteringar är den gröna given. Den kan beskrivas som EU:s färdplan för en hållbar ekonomi i EU med ett långsiktigt åtgärdspaket som samlar lagstiftningar, strategier och klimatmålsättningar. Inom ramen för den gröna given fastställdes en klimatlag som slår fast två utsläppminskningsmål.

  1. Utsläppen ska minska med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer
  2. EU ska vara klimatneutralt till 2050.

För att kunna uppnå klimatmålen till 2030 och på sikt klimatneutralitet lanserade EU- kommissionen, inom ramen för den gröna given, Gröna givens industriplan för nettonollåldern. Planen anger en europeisk strategi för att stärka EU:s nollindustri, som också är ett svar på de massiva subventioner som tredje länder har genomfört för att påskynda klimatomställningen. Inom ramen för den nya handlingsplanen har en rad initiativ presenterat däribland förordning om nettonollindustrin

Initiativ inom Gröna givens industriplan för nettonollåldern inkluderar bland annat:

  • Net Zero Industry Act/ Förslag till förordning om nettonollindustrin
  • Critical raw material akt/förordningen om kritiska råvaror
  • Electricity market reform/En reform av elmarknadens utformning
  • Allmänna gruppundantagsreglerna/statsstödsreglerna

 

Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.