För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag säga upp avtal på grund av chockhöjda elpriser?

Det är många företagare som vill omförhandla avtal på grund av el-priser, inflation och annat elände. Företagarnas jurist Ninorta Savci har koll på det finstilta.
Företagarnas jurist Ninorta Savci. Foto: Oskar Omne.

Krig i Europa, inflation, skenande elpriser och en stundande lågkonjunktur. Det är turbulenta tider som påverkar alla företag – vissa mer än andra. Så vad kan du göra? Eller rättare sagt: Vad har företagare rätt att göra i pågående samarbeten? En grundläggande princip inom avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Alla avtal ser olika ut och har därmed olika villkor. Det innebär att varje avtal behöver tolkas för att bedöma hur en viss situation ska hanteras. En part får inte ensidigt ändra i ett befintligt avtal – till exempel på grund av stora prishöjningar – om inte det finns villkorat om det i avtalet.

Indexregleringar skapar tydlighet

I avtal med långa avtalsperioder kan behovet av att höja priset förutsetts i en indexklausul, exempelvis genom en årlig prisjustering. Sådana indexregleringar skapar tydlighet, och även förutsägbarhet, för båda parterna. Indexreglering kan därmed vara en fördel i händelse av högre priser. Indexvillkoren utformas efter index som tar hänsyn till prisutvecklingen i en viss bransch eller konsumentprisindex.

Avtal kan också innehålla klausuler som tillåter jämkning eller befrielse från skyldigheter
att leverera. Ett bra exempel på det är en force majeure-klausul.

Lyssna Juristerna Svarar 23: Hur hanterar jag el-krisen? 

Force majeureklausul?

Frågan blir då om de ökade elpriserna kan falla under en force majeureklausul?

Force majeure-klausuler finns för att en avtalspart inte ska behöva prestera när det inte går på grund av oförutsedda händelser. De situationer som tas upp är uppror, strejk, krig, naturkatastrofer, myndighetsåtgärd eller liknande. Force majeure skrivs ofta in i avtal utan någon större eftertanke – och det är sällan som de åberopas.

"Avtal med indexreglering kan vara en fördel i händelse av högre priser"

En fråga som många nu ställer sig är om det går att hävda force majeure till följd av händelser såsom pandemi, krig och chockhöjningar av priser?

Svaret är att det saknas stöd i svensk praxis och vi har för få domstolsprövningar för att med säkerhet kunna säga att en sådan klausul kan tillämpas vid exempelvis ökade elpriser.

Så vad kan företag göra på grund av senare inträffade förhållanden?

En möjlighet är att jämka oskäliga avtalsvillkor med stöd av 36 § i avtalslagen, men den brukar inte tillämpas mellan företag. Här måste det dock vara fråga om extraordinära omständigheter, vilket man kan tycka att de ökade elpriserna faller inom. Det kan också ligga i båda parters intresse att se över och ändra avtalsvillkoren, till exempel priset, pågrund av omständigheter som ni inte hade kunnat förutse vid avtalets ingående. Effekterna av de ökade elpriserna har och försvårar dagligen företagens möjlighet till prestation.

Läs även: 12 sparknep som pressar elräkningen

Vad pandemi, krig och chockpriser nu har lärt oss är att tydligt se över befintliga avtal och i framtiden tydligt i avtalsvillkor ta upp vad som ska hända vid oförutsägbara händelser som de vi numera får uppleva. Som medlem i Företagarna kan du alltid ringa och diskutera dina juridiska frågor med oss jurister i Företagarnas juridiska rådgivning
på telefonnummer 0771 45 45 45.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.