headphones newspaper video-player

Logotyp

Företagarnas logotyp är vår ledstjärna och ska i kombination med övriga element som färger, bildval och typografi samla de gemensamma krafterna mot samma mål. Det är inte tillåtet att förändra eller att göra nya varianter av logotypen. Det är inte heller tillåtet att beskära, förvanska eller återge logotyperna på annat sätt än som avsetts och beskrivits.

Färger

Företagarnas logotyp skall endast användas i svart eller vit. Se alltid till att logotypen har bra kontrast mot bakgrunden. För att få så bra återgivning som möjligt undvik röriga bakgrunder.

Logotyp färger

Friyta

För att skydda märkets visuella integritet ska det alltid omges av en friyta. Med en skyddande zon runt logotypen säkerställer man att upplevelsen av Företagarnas logotyp blir konsekvent. Friytan gäller mot bildrutor, textgrupper, sidformat m.m. Den avgränsning som visas här är ett absolut minimum och får ej underskridas. Logotypen ska minst omges av en yta som motsvarar det som anges i illustrationen, det vill säga höjden på bokstaven "f" i företagarna.

Friyta

 
Användning av Företagarnas logotyp

Logotypen får användas i allt material framtaget av Företagarna. Alla produktioner som till exempel webb, broschyrer, inbjudningar, e-post, annonsering, mallar och system ska följa den grafiska manualen. När regionkontor eller föreningar är avsändare ska det synas tydligt både i logotyp, avsändare och text att det är Företagarna i xxx (region) eller Företagarna x (förening/ort) som är avsändare.

Företagarnas logotyp får inte användas utan godkännande av Företagarnas ledningsgrupp på externa webbplatser, medlemstjänster, medlemsförmåner, litteratur eller guider. Detta gäller även när ett regionkontor eller en förening är avsändare.

Vi gör inte utskick åt andra företag via våra kanaler, såsom erbjudanden eller inbjudningar. Undantaget är om det är en avtalad förmån i en godkänd kampanj eller att vi är samarrangör av ett event. Det ska tydlig framgå Företagarnas roll och varför du gör detta utskick.

För dig som är medlem

Om du är medlem och vill använda vår logotyp på din hemsida, din bil, i din lokal, på dina sociala konton och så vidare går det självklart bra. Vi blir väldigt stolta över att du vill berätta om ditt medlemskap. För att vara säkra på att vår logotyp används med goda avsikter och inte missbrukas kan du använda dig av detta material:

Årets företagare - alla vinnare i Årets företagare har möjlighet att använda logotyp med mera. Läs mer här eller ladda ner logotypen här 

För att du som medlem ska kunna använda vår logotyp i andra sammahang än ovan nämnda behöver du vårt godkännande, var vänlig kontakta medlemssupport@foretagarna.se för hjälp med detta.

Applicering

Logotypen placeras med fördel mot vit bakgrund i publikationer, den appliceras i det nedre högra hörnet i de fall det är möjligt. Ett undantag är när Företagarna står som avsändare, då centreras logotypen över adressraden. I övriga trycksaker gäller samma regel, dock finns det undantag av praktiska skäl på t ex kuvert och roll-ups. Regeln gäller dock inte för web. Logotypen kan även i undantagsfall användas stående på exempelvis flaggor.

Applicering

 

  • Centrera aldrig logotypen på omslag, var även noggrann med att ta hänsyn till logotypens friyta.
  • Undvik att placera logotypen mot rörig bakgrund och var nogrann med att text inte hamnar inom logotypens friyta.
  • Logotypen får aldrig placeras i grafiska former som kan upplevas som en del av logotypen, använd heller inte någon payoff.

 

Samarbetspartners - Relationer

Företagarna ska använda ett enhetligt system för att presentera sina samarbetspartners. Nedan följer ett antal regler för att säkerställa det.

Då en samarbetspartner presenteras ska Företagarnas logotyp alltid appliceras först följt av samarbetspartnerns logo. Samarbetspartners logotyp ska vara baserad på versalhöjden av bokstäverna i Företagarnas logotyp, se exempel nedan.

Samarbetspartners

 

Samarbetspartners - Friyta

Friytan nedan skyddar logotypen och dess samarbetspartners logotyper och skapar en enhetlig och stark närvaro. Avståndet mellan Företagarnas logotyp och samarbetspartners logotyper skall minst vara ett liggande ”f”.

Samarbetspartners friyta

 

Lokala logotyper

 

I vår bildbank finner du lokala och regionala logotyper

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD