headphones newspaper video-player

Kallelse Årsmöte

13 mar 2018, 19:00-20:30
Plats: : Hotel Chaplin, Östergatan 108, Landskrona
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR FÖRETAGARNA

Dag: 2018 03 13
Tid: 19.00
Plats: Hotel Chaplin, Östergatan 108, Landskrona

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
6. Godkännande av dagordning
7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Presentation av revisorernas berättelse
9. Presentation av resultat- och balansräkning
10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Behandling av och beslut om motioner
13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan
15. Beslut om nästa års avgift/-er för medlemmar
16. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
17. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
18. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras
mandattid
19. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
20. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå av protokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
22. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
23. Val av ombud och ersättare till kongressen 24-25 maj
24. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget eller till
Företagarna Föreningsbolag AB
25. Annat ärende som ankommer på årsmötet
26. Årsmötets avslutande


Anmäl dig till årsmötet senast den 2018-03-05. Ange i anmälan namn, adress, telefon och e-postadress. Anmäl dig till Ina Zachhau, Hotel Chaplin, Östergatan 108, 261 34 Landskrona, hotelchaplin@gmail.com I samband med årsmötet delar vi ut Gesäll- och Mästarbrev under högtidliga former och bjuder på en måltid.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD