headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Årsmöte Kristianstad 2017

Välkommen till årsmöte med mingel

Mingel och årsmötesförhandlingar hos Företagarna Kristianstad, måndagen den 13 mars kl 18.30 på Krinova Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad


Då vi bjuder på lättare förtäring är vi tacksamma för din anmälan senast den 8 mars till: kristianstad@foretagarna.se

NOMINERING

Önskar du att nominera till styrelsen? Är du själv intresserad av styrelsearbete? Klicka här och skicka ditt förslag senast den 28 februari.

MOTIONER

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 6 mars. Du kan skicka din motion per mail till: kristianstad@foretagarna.se

FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 Årsmötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare
§3 Godkännande av röstlängd
§4 Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet
§5 Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
§6 Godkännande av dagordning
§7 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
§8 Framläggande av revisorernas berättelse
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat
§10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§11 Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner
§12 Anmälan av styrelsens verksamhetsplan
§13 Fastställande av medlemsavgift enligt beslut på kongress i den nationella föreningen
§14 Fastställande av arvode till ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt av den nationella föreningen antagna riktlinjer
§15 Val av styrelsens ordförande
§16 Val av styrelsens vice ordförande
§17 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
§18 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
§19 Val av en revisor och en förtoendevald revisor
§20 Val av valberedning
§21 Val av ombud till kongress och årsmöte i den nationella föreningen samt till stämma i det regionala servicebolaget i vilket den lokala föreningen är delägare
§22 Information om ändringar i de nationella stadgarna
§23 Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna
§ 24 Årsmötets avslutande
 

Protokoll från ordinarie årsmöte 2016

Protokoll från extrainsatt årsmöte 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Länken till Verksamhetsberättelse har sänts till våra medlemmar per e-post och kommer även att vara tillgänglig under årsmötesförhandlingar den 13 mars. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap