headphones newspaper video-player

Kallelse till årsmöte för Företagarna Alvesta

10 mar 2021, 18:30-19:30
Plats: Distansmöte via Zoom
Välkommen till årsmöte för Företagarna Alvesta. Traditionen att bjuda på förtäring i samband med årsmötet håller vi fast vid, även detta år med digitalt möte, se nedan.

Kom och mingla med andra medlemmar och ställ frågor till styrelsen. 

Dag: 2021-03-10

Tid: 18.30-19.30 

Plats: Distansmöte via Zoom

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Anmälan:  Senast måndag 8 mars till Ronny Runesson,  ronny.runesson@telia.com eller 070-616 76 84

Dagen innan mötet kommer en länk för att kunna logga in via dator, telefon eller läsplatta tillsammans med årsmöteshandlingar. För den som vill delta på mötet tillsammans med någon i styrelsen istället för att koppla upp sig själv, ange det i anmälan.

Traditionen att erbjuda förtäring i samband med årsmötet håller vi fast vid, även detta år med digitalt möte:

I samarbete med Lokstallet Catering i Alvesta finns möjlighet att från klockan 16:00 hämta upp en take away meny. Anges vid anmälan och fler portioner kan beställas (men dessa betalas inte av Företagarna Alvesta)

Välkomna!

Styrelsen

Företagarna Alvesta

 

Handlingar

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Presentation av resultat- och balansräkning
 9. Presentation av revisorernas berättelse
 10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
 13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
 14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift
 15. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
 16. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
 18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 19. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå avprotokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 22. Val av ombud och ersättare till nationella föreningens årsmöte 26 maj
 23. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget alternativt till Företagarna Föreningsbolag AB
 24. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 25. Årsmötets avslutande