headphones newspaper video-player

Kallelse till årsmöte för Företagarna Hylte

10 mar 2021, 18:30-20:00
Plats: Skriv din plats här
Välkommen till årsmöte för Företagarna Hylte.

Välkommet på ett digitalt möte och lyssa på en digital föreläsning med Günter Mårder.  

Dag: 2021-03-10

Tid: 18.30-20.00 
Årsmöte med digital föreläsning.
Günther Mårder föreläser om hur du Boostar din Business .

Plats: Digitalt

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Motioner
Som medlem har du rätt att väcka motioner till årsmötet. De mejlas till foretagarnahylte@gmail.com senast den 10/2. (Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet)

Anmäl dig i formuläret här bredvid.

Varmt välkommen!

Linnea Petersson
Ordförande Företagarna Hylte

   

Handlingar för mötet kommer inom kort.

 • Kallelse 
 • Verksamhetsberättelse 
 • Resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Verksamhetsplan för 2021

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Presentation av resultat- och balansräkning
 9. Presentation av revisorernas berättelse
 10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
 13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
 14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift
 15. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
 16. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
 18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 19. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå avprotokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 22. Val av ombud och ersättare till nationella föreningens årsmöte 26 maj
 23. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget alternativt till Företagarna Föreningsbolag AB
 24. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 25. Årsmötets avslutande