podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Kallelse till årsmöte för Företagarna Gagnef!

23 feb 2022, 18:00
Plats: Digitalt
Välkommen till årsmöte för Företagarna Gagnef! Under årsmötet får du möjlighet att digitalt ”mingla” med andra medlemmar och träffa din styrelse.

Dag: 2022-02-23

Tid: 18:00

Plats: Digitalt

Anmälan: Anmäl dig via formuläret på denna sida.

OSA Senast: 2022-02-21

Anslutningslänk skickas till den e-postadress du angivit i anmälan några dagar före årsmötet.

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

 

Motioner

Du har nu möjlighet att skriva förslag på politik som vi tillsammans diskuterar och tar ställning till på årsmötet. Ta tillfället i akt och gör din röst hörd! Det finns inget bättre tillfälle att göra det än nu!

Som medlem har du rätt att väcka motioner till årsmötet. De mejlas till gagnef@foretagarna.se senast 2022-02-21.

Varmt välkommen önskar Företagarna Gagnef!

 

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Presentation av resultat- och balansräkning
 9. Presentation av revisorernas berättelse
 10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
 13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
 14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift
 15. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
 16. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
 18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 19. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå avprotokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 22. Val av ombud och ersättare till nationella föreningens årsmöte 26 maj
 23. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget alternativt till Företagarna Föreningsbolag AB
 24. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 25. Årsmötets avslutande
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.