headphones newspaper video-player

Statsbudget med flera hjärtefrågor för Företagarna

Statsbudgeten för 2019 som har röstats igenom av riksdagen innebär stora framsteg för Företagarnas frågor, konstaterar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Det är Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag som nu har röstats fram av Sveriges Riksdag. Budgeten innebär ett rejält kliv framåt för näringspolitiken och signalerar ett slut på den senaste mandatperiodens hårda attityd och retorik mot företagare.

Lägre marginalskatt

En hög marginalskatt har negativ påverkan på arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt genom att minska incitamenten att viderautbilda sig, bli mer produktiv eller jobba mer. Även rörligheten på arbetsmarknaden minskar vilket varken gynnar arbetsgivarna, arbetstagarna eller samhället i stort.

– I budgeten föreslås sänkta marginalskatter vilket är mycket angeläget. Dessutom tas steg mot avskaffad värnskatt. Det är bra eftersom marginalskattesatsen i Sverige inte bara väldigt hög, den slår också till redan vid relativ låga inkomster. Det gör att många drabbas av den, både företagare och arbetstagare, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Ägarskiften i fåmansföretag

Företagarna var drivande i att stoppa de skärpningar av 3:12-reglerna som regeringen ville driva igenom, men i och med att förslaget skrotades lades även den angelägna ägarskiftesfrågan åt sidan. Att den nu tas upp igen är välkommet.

– En annan hjärtefråga för mindre och växande företag rör förutsättningar för ägarskiften i fåmansföretag. Riksdagens budgetbeslut innebär att de förslag inom 3:12-utredningen som syftade till att underlätta generationsskifte i fåmansbolag nu äntligen genomförs. Det är orimligt att det som i dag är skattemässigt missgynnat att överlåta sitt företag till närstående jämfört med någon annan, säger Daniel Wiberg.

Trygghet för företagare

En annan viktig punkt i budgeten är ökade resurser till polismyndigheten. Brott mot företag är ett allvarligt problem som ökar otryggheten för anställda, kunder och leverantörer.

– Satsningar på att öka antalet polisanställda är något som Företagarna har arbetat hårt för. Förhoppningsvis leder de ökade anslagen till att företagare som utsätts för brott prioriteras högre än vad de gör i dag, säger Daniel Wiberg.

Infrastruktur och klimat

Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Den allt högre skatten på drivmedel försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygden. Jobb på pendlingsavstånd försvåras när det blir dyrare och dyrare att köra bil. Det är därför en fråga som engagerar många av Företagarnas medlemmar. De föreslagna satsningarna på infrastruktur och utbyggt bredband är därför lika välkomna som de är nödvändiga, liksom lägre skatt på diesel.

– Klimatarbetet är ett åtagande som sträcker sig över nationsgränser. Skatter som påtagligt försämrar svenska företags konkurrenskraft bör därför undvikas till fördel för utveckling av internationella överenskommelser och effektiva klimatåtgärder, säger Daniel Wiberg.

Utökat RUT-avdrag

– Ytterligare en seger för Företagarnas arbete i statsbudgeten är att RUT-avdraget tredubblas. Erfarenheten visar att det kan bidra till att skapa både jobb och nya vägar in på arbetsmarknaden, säger Daniel Wiberg.

Även om budgeten för 2019 medför stora framsteg för företagarna hjärtefrågor är det några problem som lämnas olösta.

Dags att slopa vårdskatten

Företagarna är djupt kritiska till den vårdskatt som den rödgröna regeringen införde i somras och som straffar de företagare och anställda som genom privata sjukvårdsförsäkringar tar ett gemensamt ansvar för hälsofrämjande arbete.

– Var tionde anställd på svensk arbetsmarknad har en privat sjukvårdsförsäkring. Bland Företagarnas medlemmar har över hälften tecknat en sådan. En tillträdande regering borde återkomma med förslag om att ta bort denna straffskatt så fort som möjligt. Privat sjukvård hjälper till att minska de offentliga vårdköerna samtidigt som anställda kan komma tillbaka till arbete snabbare – det tjänar alla på, säger Daniel Wiberg.

Bättre förutsättningar för tillväxt och välfärd

Avgörande för långsiktig tillväxt och jobbskapande är förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande. Även om det politiska läget tycks låst, har riksdagen visat att det finns konkreta och kostnadseffektiva som stärker företagare och skapar bättre förutsättningar för tillväxt och välfärd. Budgeten som riksdagen antagit kommer ligga till grund för nästa regerings arbete under kommande år och kan få en stor påverkan på Företagarnas medlemmar och alla mindre och växande företag i Sverige.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD