headphones newspaper video-player
  • Företagarna
  • Företagarnas Affärsutveckling                  ...

Företagarnas Affärsutveckling                     - samverkan mellan Företagarna Västerbotten samt Uminova Holding

27 jun 2016
Detta projekt syftar till att hjälpa företag och universitet att förmedla kunskap och kontakter samt att visa på nya möjligheter för att därigenom säkerställa den regionala tillväxten i länet.

I Norrland är tillgången till rätt kompetens en utmaning. En specialisering och hög förändringskraft i näringslivet innebär att det finns behov av att skapa bredare arbetsmarknader bland annat genom ökad rörlighet på arbetsmarknaden geografiskt, mellan yrken och branscher, öka andelen kvinnor i mansdominerade branscher och omvänt, att arbeta med mångfald i företagen men också för att fler väljer att starta företag.

Ett sätt att öka antalet företag med kvinnliga ägare är hjälp med utveckling av nya affärsidéer. Tyvärr avstår många kvinnor från att starta företag på grund av bristande support i etableringsskedet. En nystart kräver inte enbart traditionell nyföretagarutbildning, det krävs ofta även professionell hjälp med frågor som är av väsentlig betydelse för företagets möjligheter att klara etableringsfasen.

Mot bakgrund av det är styrkan i detta projekt att vi kan samverka när det gäller glappet mellan forskningsresultat och företag, samt arbeta med utveckling av affärsidéer och innovationer i länet. Det innebär att projektet arbetar med att hjälpa företag och universitet att förmedla kunskap, kontakter, och visa på nya möjligheter för att främja möjlighet till tillväxt. Denna metod kommer att generera kunskap och tillväxt hos företagarna och företagen samt inom akademin i Västerbotten.

Företagarnas Affärsutvecklingsprojekt omfattar Västerbottens län och har två olika insatsområden, Innovationsbryggan samt Idébanken. Vi vill sammanföra de positiva erfarenheterna från olika tidigare genomförda projekt i regionen med vår behovsinventering bland regionens SME-företag och våra samarbetsparters.

Utifrån detta vill vi utveckla nya arbetssätt, metoder och aktiviteter som leder till ökat företagande och ekonomisk tillväxt i Västerbotten.

Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i Västerbotten, samt forskare och forskningsmiljöer vid Umeå universitet.

Syftet med projektet är att säkerställa den regionala tillväxten i länet genom olika insatser inom affärsutveckling och innovation. Insatserna är utformade i samarbete mellan Företagarna Västerbotten samt Uminova Holding AB för att bidra till stimulerad hållbar tillväxt och utveckling för privata SME-företag i Västerbotten.

Projektets syfte är att…

  • Öka tillväxten hos företagen genom ökad produkt-/tjänsteutveckling
  • Utveckla nya arbetsformer med inriktning mot entreprenörskap och realisering/kommersialisering av innovationer och tillväxt
  • Utveckla metoder för kunskap och samverkan mellan olika aktörer såsom myndighet, universitet och näringsliv. Triple helix-perspektiv

 

Projektet finansieras av:

 

Finansiärer

                         

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD