headphones newspaper video-player
  • Företagarna
  • Länets soloföretagare mer nöjda än de med anstä...

Länets soloföretagare mer nöjda än de med anställda

Soloföretagare i Stockholms län är i regel mer nöjda med sitt företagande än företagare med anställda. De värderar möjligheten att bestämma över sin tid högt och en stor del av dem är nöjda över att driva företag på egen hand. Bland orosmomenten upplevs skatter och avgifter samt regelbörda som mest betungande, men många upplever även en oro för att bli sjuk, och på så vis förlora en primär inkomstkälla. Detta visar en ny rapport från Företagarna.

Länets soloföretagare tenderar ofta att hamna i skuggan av företagare med anställda, men soloföretagares värdeskapande är odiskutabelt. De, likt företagare med anställda, skapar välfärd genom att försörja sig själva och betala skatt, de skapar affärer med andra företag och de bidrar övergripande i samhället med en stark innovationskraft. Soloföretagare bidrar i allra högsta grad till att driva Stockholms län och Sverige framåt.

- Med denna rapport vill vi belysa alla länets soloföretagare och vad som driver dem i sitt dagliga arbete. Men samtidigt kan inte den återkommande oron kring skatter och regelkrångel ignoreras. Det måste bli enklare att driva företag i Sverige, varför vi i rapporten bland annat öppnar för möjlighet till kvartalsredovisning av alla skatter för mindre företag. Det behöver också finnas incitament för de som känner att man att vill ta steget att anställa i sitt bolag säger Thomas Byström, regionchef för Företagarna Stockholms län.

Vilka är drivkrafterna hos soloföretagare i länet?


Soloföretagarna i länet anger friheten att själv bestämma över sin tid som det absolut mest givande med deras företagande (76 procent). Även stolthet och möjligheten till självförsörjning anges som drivande faktorer (49 respektive 57 procent). Men likt samhället i stort finns det även många soloföretagare som varje dag arbetar för att bidra till den gemensamma välfärden.

- Min drivkraft har främst varit värdegrundad: jag har gått in för att vilja lösa samhällsutmaningar – i mitt fall att arbeta fram mer kostnadseffektiva sätt att renovera miljonprogrammet. En utmaning jag upplever är dock att som konsult komma in utifrån och behöva anpassa sig till ett team av anställda, där jag ofta behövt göra avkall på mina ambitioner när vi haft olika syn på arbetet säger Företagarna-medlemmen Rickard Otternäs som driver företaget Byggkommunikation Sverige AB.

Givande faktorer likt dessa väger ofta upp för det som kan anses vara betungande med att på egen hand driva företag. Således är de viktiga att belysa så att fler vågar ta klivet och starta företag. Med det sagt finns det flertalet orosmoment som gäckar soloföretagare i länet.

Betungande faktorer


Att starta och driva företag ställer stora krav på en individ. För att fler företag ska skapas och nå upp till sin fulla potential krävs att de positiva faktorerna överväger de negativa. I Stockholms län anses skatter och avgifter (57 procent), regelkrångel (52 procent) samt oron för att bli sjuk (32 procent) som de främsta betungande faktorer soloföretagare möter i sin vardag.

- Det mest betungande för mig är dock om jag blir sjuk eller är med om en olycka, så att jag inte kan arbeta överhuvudtaget. Det är en stor oro, då mina kunder räknar med mig. Därför måste jag hitta andra soloföretagare i min bransch att samarbeta med säger Företagarna-medlemmen Pia Nordgren som driver redovisning- och konsultbyrån Rätt Val redovisning.

Soloföretagare som arbetsgivare


I Sverige är majoriteten av alla soloföretagare nöjda med att driva företaget på egen hand. 8 av 10 är inte intresserade av att anställa ytterligare individer. Rimligtvis spelar den frihets- och självständighetskänsla många soloföretagare upplever en stor roll till detta.

- När det gäller anställning är min största oro inte bara kompetensfrågan, utan även om personen blir sjukskriven. Då ska jag betala sjuklön, samt hitta ersättare (som också blir en kostnad) eller jobba dubbelt själv. Tänk om det händer vid bokslutstider, semester eller annan väldigt oläglig tidpunkt? Då är det lätt att gå på knäna, både när det gäller arbetsbelastning och ekonomiskt.

Men det finns även soloföretagare som uttrycker en stark vilja att anställa fler, och med tanke på att just soloföretagare är den enskilt största gruppen företagare finns en enorm potential i fall många hinder, så som kompetensbrist, kan lösas.

Ladda ner rapporten här!

Nyckeln till frihet - Soloföretagare i Sverige

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD