headphones newspaper video-player

”Turistvisum” lockar inte talanger

Svenska företag behöver ett bättre fungerande system för arbetskraftsinvandring för att tackla kompetensbristen. Utredningsförslaget är otillräckligt.
Publicerad 10 maj 2021
Foto: Shutterstock.com

I dagarna har Företagarna lämnar in ett remissyttrande över delbetänkandet från Utredningen om arbetskraftsinvandring. Den har i uppgift att lämna förslag på hur arbetskraftsinvandringen kan bli bättre inom ramarna för dagens system. Förslagen ska både syfta till att attrahera internationell kompetens och stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden.

− Vi ser vinster med flera av utredningens förslag, men sammantaget bidrar de tyvärr inte tillräckligt mycket till att underlätta för företag att attrahera internationell kompetens, säger Erik Ageberg, näringspolitisk expert på Företagarna och den som skrivit yttrandet.

Svenska företag av alla storlekar konkurrerar i dag på en internationell marknad. Teknik, kapital och inte minst talang har helt andra möjligheter än tidigare att lokalisera sig där de bästa globala förutsättningarna finns. För att svenska företag ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga krävs att både deras anställningsvillkor och de statliga regelverken de har att följa också kan stå sig i internationell jämförelse. Därför behöver systemet vässas.

Dålig attraktionsförmåga

Ett av förslagen från utredningen är att införa ett uppehållstillstånd tidsbegränsat till maximalt nio månader under vilket den som har en examen på avancerad nivå erbjuds komma till Sverige för att söka arbete eller undersöka förutsättningar att starta företag. Företagarna ser flera problem med det. Ett är det ensidiga fokuset på högre utbildning.  

− Det nya förslaget om uppehållstillstånd för talanger duger inte. Det liknar mest ett turistvisum. Det skulle dessutom omöjliggöra för talanger som Larry Ellisson på Oracle eller Mark Zuckerberg på Facebook att undersöka möjligheterna att starta sina företag här, säger Erik Ageberg.

Ett bättre system vore att ta efter den kanadensiska modellen. I Kanada fastslår parlamentet årligen en kvot av arbetskraftsinvandrare som ska uppnås, baserat på näringslivets kompetensbehov (utöver detta tillkommer givetvis asylinvandrare och för dem gäller precis som i Sverige regler om skyddsbehov). 

Fel kräva bindande avtal

En fråga som debatterats flitigt i och med betänkandet från utredningen är om det borde ställas krav på ett bindande anställningsavtal med alla villkor på plats för att få komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare. De som vill se det ser det som ett skydd mot att människor utnyttjas. Betänkandet lägger fram två alternativ, ett där det inte krävs sådana bindande utfästelser och ett där det ska krävas. 

− Krav på ett bindande anställningsavtal skulle vara en kraftig inskränkning av rörligheten och avtalsfrihet. Givet osäkerheten kring Migrationsverkets beslut, långa handläggningstider och osäkerhet som kommer med allt företagande är det ett orimligt krav, säger Erik Ageberg.

Få bort kompetensutvisningarna

För att komma tillrätta med problemet med kompetensutvisningar föreslår utredningen att slopa dagens regel om maximal tillståndstid, samt att reglera i lag vilka förutsättningar som avgör om arbetstillstånd kan förlängas. Dessutom ska et bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd i ringa fall eller med hänsyn till omständigheter som inte framstår som rimliga. 

− Vi tror att förslagen kan komma till rätta med flera av de problem med kompetensutvecklingar som dagens system skapat. Om förslagen genomförs vill vi dock att de utvärderas efter ett eller två år för att säkerställa att vi fått bukt med problemen, säger Erik Ageberg.

En annan fråga som vållat debatt är den om lönenivåer och försörjningskrav för anhöriga. Moderaterna föreslog i februari att arbetstillstånd bara borde beviljas om lönen överstiger 31 700 kronor i månaden och att arbetskraftsinvandrare måste kunna försörja de familjemedlemmar som följer med till Sverige.

− Moderaternas förslag om en lönenivå enligt medianlön är enligt Företagarna något högt, men försörjningskrav är rimligt att ställa, säger Erik Ageberg.

Konkurrerar inte med låga löner

Tillgången till kompetent arbetskraft är företagens största tillväxthinder, och har så varit det senaste decenniet. Kostnaden att anställa är en betydande del av det problemet, men inte när det kommer till arbetskraft från tredje land. Sverige konkurrerar inte med låga löner.

Utredningen föreslår att den som vill ta med sig en respektive och två barn till Sverige måste uppbära cirka 28 000 kronor per månad i lön.

− För flera branscher inom servicenäringen är det en relativt hög lön. Det påverkar tillgången till lämplig arbetskraft, alternativt företagens lönsamhet, men vi gör bedömningen att det trots allt kan vara ett rimligt krav för att säkerställa självförsörjning, säger Erik Ageberg.

Bra och dåligt i utredningsförslaget om förbättrad arbetskraftsinvandring

Ny grund för uppehållstillstånd för högkvalificerade personer

Dåligt. Inte attraktivt nog, utan mest som ett turistvisum. Förslaget riskerar att missbrukas. Med utformningen skulle dessutom inte talanger, eller högkvalificerad arbetskraft, som Steve Jobs (Apple) eller Larry Ellison (Oracle) ha kunnat undersöka möjligheterna att verka i Sverige.

Regler för uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet

Bra. Förutsägbart och rättssäkert om krav framgår direkt av lag och förordning. Det är också bra om nuvarande kravet på att en verksamhet måste producera eller sälja varor och tjänster i Sverige tas bort. Digitalisering och internationalisering har gjort det föråldrat.

Dåligt. Fortsatt företagsekonomisk prövning av Migrationsverket. Företagarna menar att uppgiften faller utanför Migrationsverkets kompetensområde. Den bör ske av certifierade branschorganisationer.

Möjlighet att byta grund för uppehållstillstånd

Dåligt. Syftet med arbetskraftinvandring är att ge arbetsgivare tillgång till kompetent arbetskraft, inte att ge tredjelandsmedborgare möjlighet att studera eller söka asyl. Tydlig rågång mellan arbetskraftsinvandring och övriga skäl för uppehållstillstånd krävs.

Kompetensutvisningar

Bra. Förslaget skulle öka förutsebarheten och bättre lämpa sig för dagens arbetsmarknad och möjliggöra en mer nyanserad bedömning av om ett tillstånd ska återkallas eller inte i Utlänningslageten (kap 7. 7e § UtlL).

Åtgärder för att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden (huvudförslag)

Bra. Anställningsvillkor, inte anställningsavtal ska bedömas.

Dåligt. För att hindra arbetsgivare att utnyttja arbetstagare ska villkoren vid begäran skickas till Migrationsverket. Samkörning av arbetsgivardeklarationerna med inkomstuppgifter på individnivå vore bättre eftersom det inte ökar företagens administrativa börda.

Dåligt. Företagares anmälningsplikt av ”mindre förmånliga villkor” måste förtydligas för att systemet ska bli förutsebart och transparent. Att alla anmälningar som inte görs inom tidsfristen ska överlämnas till åklagare får anses vara synnerligen strängt.

Åtgärder för att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden (alternativt förslag)

Dåligt. Krav på ett bindande anställningsavtal som ska skickas in till Migrationsverket skulle vara en kraftig inskränkning av rörligheten och avtalsfrihet. Givet osäkerheten kring Migrationsverkets beslut, långa handläggningstider och osäkerhet som kommer med allt företagande är det ett orimligt krav.

Försörjningskrav för familjemedlemmar

Bra. Anhöriga till arbetskraftsinvandrare bör omfattas av ett försörjningskrav, men inkomstkraven ska vara tydligt definierade och inkludera boendekostnader, annars kan det göras 290 olika bedömningar beroende på kommuntillhörighet.

Resa under handläggningstiden

Bra. Det bör vara möjligt för sökande att resa under handläggningstiden. I synnerhet för förlängningsansökningar, kan resor i tjänsten komma att behövas. Likaså kan det vara centralt för företagare som inte sällan måste resa fram och tillbaka för finansiering, produkttester, kundkontakter.

 

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor