headphones newspaper video-player

Näringsfattig vårbudget

Den 18 april lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen. Företagarna ser dessvärre få åtgärder som underlättar för landets företagare.

 Enligt Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen går Sveriges ekonomi starkt:

  • Sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.
  • De  offentliga finanserna väntas visa ett överskott varje år denna mandatperiod, det vill säga 2015-2018.

Företagarnas synpunkter i korthet:

  • Det är högkonjunktur, statsfinanserna stärks och arbetslösheten har fallit tillbaka. För företagen är det goda tider, men det är knappats tack vare regeringens åtgärder.
  • Regeringen säger sig satsa på trygghet, välfärd och jobbskapande, men missar helt jobb- och välfärdsskaparna – Sveriges mindre och växande företag.
  • Utan konkurrenskraftiga företag kommer vi inte lyckas med omställningen till ett klimatsmart samhälle. Detta kräver ett gott företagsklimat som stimulerar till att utveckla företagande, skapa jobb och investera. Det är företag som driver utvecklingen, inte regeringens strategier, subventioner eller skattehöjningar.
  • Regeringen har redan genomfört mycket stora skattehöjningar och ökat kostnaderna för landets företag och företagare.  Dessvärre fortsätter detta.  Vi ser nästan inga åtgärder som direkt underlättar för landets företagare och jobbskapare.

 

Regeringen missar välfärdsskaparna

Regeringens jobbagenda består av insatser för ökad kompetens och en aktiv arbetsmarknadspolitik, investeringar i bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik. Därutöver behöver fler anställas i välfärden.

- Regeringens arbetslöshetsmål är offensivt men blir allt mer orimligt ju längre tiden går. Det är synd eftersom vi snabbt skulle kunna trycka tillbaka arbetslösheten om mer fokus riktades mot de som skapar fyra av fem nya jobb i Sverige – småföretagen, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

- Regeringen har redan genomfört mycket stora skattehöjningar och ökat kostnaderna för landets företag och företagare.  Dessvärre fortsätter detta. I synnerhet förslagen till försämrade 3:12-regler slår mot företagande och sysselsättning. Vi ser nästan inga åtgärder som direkt underlättar för landets företagare och jobbskapare, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

- Om regeringen dessutom går vidare med förslaget om begränsningar av möjligheterna till vinst i välfärdssektorn innebär det i praktiken att de flesta företag som verkar inom vård, skola och omsorg tvingas lägga ned verksamheten, fortsätter Daniel Wiberg.

Satsningar på utbildningar välkomnas, främst inom de praktiska yrkena där det i dag finns en stor brist. Det är dock viktigt att regeringen kommer ihåg att kompetens är ett bredare begrepp som inrymmer mer än kunskap.

-   Personliga egenskaper och en förståelse för hur det fungerar på en arbetsplats är delar av kompetensbegreppet som är vitala för att en anställning ska bli till. Enligt Företagarnas kompetensbarometer utgör svårigheterna att hitta personal med rätt egenskaper ett stort hinder för att anställa i dag, säger Företagarnas projektledare Hanna Cederqvist.

Glöm inte nyanländas företagande

För nyanlända är tidiga insatser är avgörande för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Företagarna välkomnar att regeringen satsar på utbildning och ser över möjliga åtgärder för att underlätta för att asylsökande ska kunna arbeta. Men, vi saknar ett viktigt perspektiv, nämligen nyanländas företagande. Många av de nu 75 000 nyanlända inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har idéer och erfarenheter som kan omsättas i företagande.

-  Ska vi tillvarata entreprenörskraften bland nyanlända så att fler kan försörja sig själva – och på sikt andra - måste möjlighet ges även att ta ansvar för sin försörjning genom företagande direkt vid ankomst till Sverige, säger Företagarnas integrationsexpert Anna Libietis.

Växa-stödet bra men behöver justeras

Regeringen vill gå vidare med ett förslag om att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare, det s.k. Växa-stödet.

- Det är bra att regeringen lyssnat till kritiken från bland andra Företagarna och nu föreslår att även aktiebolag som anställer sin första person ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift. För att denna åtgärd ska bli riktigt verkningsfull behöver förslaget dock justeras så att en första felrekrytering inte direkt diskvalificerar företaget från fortsatt stöd. I stället borde en ersättningsrekrytering kunna ge företaget rätt till stöd så att de sammanlagt kan utnyttja högst 12 månaders nedsättning av arbetsgivaravgiften, säger Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch.

Klimatsatsningar bör träffa rätt

Sverige ska ha en ledande roll i klimatomställningen. Skattesystemets miljöstyrande effekt ska öka och styra mot mer klimatsmarta transporter och energislag. Sverige ska utvecklas till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den omställningen leder också till fler jobb, när investeringar görs i järnväg och tåg och när Sveriges export av miljöteknik ökar.

-  Regeringen säger sig satsa på infrastrukturinvesteringar och på drift och underhåll av väg och järnväg. Det är bra, men transporter är nödvändiga för företag i hela landet och kan inte alltid flyttas till tåg och sjöfart. Flygskatten försämrar tillgängligheten och förutsättningarna för de som bor och verkar på gles- och landsbygd. Företag utanför storstäderna är ofta direkt beroende av flyget, eftersom det är det enda realistiska alternativet, för att snabbt kunna möta kunder och leverantörer och knyta affärsförbindelser i en allt snabbare och allt mer globaliserad värld, säger Philip Thunborg, projektledare på Företagarna.

En flygskatt är inte rätt åtgärd för att uppnå regeringens mål, då den har marginell påverkan på klimatet samtidigt som den riskerar att negativt påverka näringslivet och regional utveckling i de delar av landet som får försämrad tillgänglighet.

I vårpropositionen bekräftas också att regeringen har för avsikt att arbeta vidare med förslaget om en -  ur ett regionalpolitiskt perspektiv differentierad - vägslitageskatt, som ska presenteras för riksdagen innan mandatperiodens slut.

- För de som är beroende av transporter där varken tåg eller sjöfart är möjlig innebär dessa avstånd stora kostnadsökningar, oavsett om skatten är differentierad eller inte, fortsätter Philip Thunborg.

Tryggare Sverige

Sverige ska vara ett tryggt land. Straffen har skärpts för de grova brotten och polisen har fått mer resurser. Polismyndigheten har fått medel för att fortsätta arbetet med att få fler poliser närmare medborgarna. Ökad polisnärvaro är angeläget.

Företagarna delar helt denna syn. Det är givetvis väldigt bra att polisen och förlossningsvården får ökade resurser redan i år. Även skolan och försvaret får en viss resursförstärkning, dock långt ifrån tillräcklig.

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD