headphones newspaper video-player
  • Företagarna
  • Småföretagskonjunkturen i topp i Östergötlands län
Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Östergötlands län och riket 1995-2019

Småföretagskonjunkturen i topp i Östergötlands län

11 jun 2019
Den vikande trenden bland småföretagen i Östergötlands län i fjol har brutits och länet har den starkaste konjunkturen i landet. Både tillväxten i omsättning och orderingång har ökat de senaste tolv månaderna. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn[1] för Östergötlands län har gått från fjärde starkaste i landet i fjol till att ligga i topp i år. Nettotalet ökade från 91 till 105 vilket också är klart över riksgenomsnittet på 61. Tillväxten i sysselsättning är fortsatt god och är bland de högsta i landet. Tillväxten i omsättning och orderingång har ökat de senaste tolv månaderna och förväntningarna inför nästa år är fortsatt positiva. Samtidigt är det många (42 procent) företag som tvingas tacka nej till order. Främsta orsaken är att man har mer att göra än man hinner med, det uppgav 54 procent. Näst vanligaste svaret är arbetskraftsbrist vilket 26 procent uppgav.

- Småföretagsbarometern visar att Östergötland ligger i topp jämfört med övriga landet både i ökad omsättning och orderingång. Även sysselsättningen i Östergötland har bra ökningstakt men inte i samma utsträckning. Resultatet av undersökningen speglar precis det vi ser på vår lokala marknad i både Norrköping och länet som helhet: att många av våra kunder har en hög tillväxt och stor vilja att investera. Den största utmaningen för fortsatt expansion är kapacitetsbrist, våra kunder upplever att det är mycket svårt att hitta rätt kompetens att anställa, säger Camilla Karlsson, företagschef och Andreas Hjalmarsson, kontorschef Swedbank Norrköping

Marginellt minskad tillväxt i lönsamhet men goda utsikter att växa

Tillväxten i lönsamheten har gått ner marginellt sedan i fjol men ligger med ett nettotal på 29 en bra bit över riksgenomsnittets 17. Inför nästa år tror man på en ökad tillväxt. Drygt sju av tio företag (71 procent) ser att de har goda möjligheter att växa på sikt. Men det finns samtidigt hinder för detta. Främsta tillväxthindret är utmaningen att hitta medarbetare med rätt kompetens, vilket 35 procent svarade. Men även tuff konkurrens, höga arbetskraftskostnader samt lagar och myndighetsregler upplevs som hinder för länets företagare.

  • Även i årets barometer är Östergötland i topp. Konjunkturen är fortsatt stark i länet. Framtidstron för kommande år är också mycket positiv. Det är tydligt att länet upplever att vi står inför stora demografiska förändringar och att det gör att oron för kompetensförsörjningen är större än i förra årets barometer. Företagen är också mycket tydliga att deras största oro är arbetskraftskostnader, det är inte konstigt eftersom många företag kräver, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Östergötland.

 

För mer information:                                          

Camilla Karlsson, företagschef Swedbank Norrköping, tel.nr 0768-19 91 51 

Frida Boklund, regionchef Företagarna Östergötland, tel: 076 886 82 99

 

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD