headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Mindre positivt bland småföretagen i Västra Götaland

För fjärde året i rad backar småföretagskonjunkturen i Västra Götaland, trots det placerar sig länet strax över riksgenomsnittet. Inför det kommande året förväntar sig företagen en fortsatt negativ utveckling. Dock har lönsamhetstillväxten ökat under det senaste året. Det visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Publicerad 10 jun 2020

Konjunkturindikatorn* i Västra Götaland fortsätter att backa och nettotalet har på ett år gått ner från 56 till 39. Det är strax över riksgenomsnittet som i år ligger på 37 men inför nästa år tror företagarna att nettotalet har gått ner ytterligare till -9. Konjunkturindikatorn skulle då hamna på den lägst nivån sedan finanskrisåren. Samtidigt förväntas rikssnittet hamna på nettotalet -20.

Årets resultat har påverkats av en tillväxtnedgång inom såväl sysselsättning, omsättning och orderingång. I länet har 14 procent av företagen ökat antal medarbetare medan tolv procent har minskat personalstyrkan. Förväntningarna inför nästa år är att sysselsättningstillväxten ökar. Nästan fyra av tio (38 procent) uppger att de ökat orderingången medan som nästan lika många (37 procent) uppger att de tackat nej till order. Främsta orsaken är att företagarna redan har mer att göra än de hinner med.

- Näringslivet är idag i en situation som är svår att överblicka. Det slår olika hårt beroende på vilken bransch man verkar i men alla är påverkade på något sätt. Vi har alla ett ansvar att hantera detta på bästa sätt så att vi kan rädda ekonomiska värden, sysselsättning och framtida utveckling. Det är glädjande att se att många företagare vidtar åtgärder som kostnadsneddragningar, utnyttjar stödåtgärder och ställer om verksamheter. Det tillsammans med ett stöd från banken ger en möjlighet att hantera den svåra situationen vi har nu och säkert under hösten som kommer, säger Thomas Eriksson, kontorschef Swedbank.

Stärkt lönsamhet men framtiden tros bli påverkad av coronakrisen
Efter två års nedgång i lönsamhetstillväxten vände den åter uppåt i år. 35 procent av företagen i länet har haft en ökad lönsamhet, medan 23 procent uppger att den har minskat. Prognosen inför det närmaste året är en negativ tillväxt.
Förväntningarna på utvecklingen framöver speglar en stor osäkerhet om vilka effekter den pågående coronapandemin kommer att ha för länets småföretag på sikt. Det rådande läget har skapat stora påfrestningar och rörelsen i lönsamheten är tecken på hur småföretagen påverkas av detta.

Trots alla utmaningar och hinder uppger cirka nio av tio småföretagare i Västra Götalands län att de vill växa.

- När vi ställde frågorna i årets undersökning framkom att konjunkturläget under det senaste året varit starkare för företagen i Västra Götaland än för riket som helhet, men att tillväxttakten i länet har varit betydligt lägre än vad företagarna förväntade sig i fjolårets rapport. Trots en lägre tillväxttakt i konjunkturen än förväntat är det glädjande att lönsamheten varit fortsatt god och ökat hos företagen sedan fjolårets undersökning. Denna glädje grusades hastigt av restriktionerna kring virusutbrottet och företagens framtidsutsikter för de kommande tolv månaderna är mycket pessimistiska. Det är därför viktigt att företagen fortsatt får de förutsättningar de behöver för att så snabbt som möjligt återgå till att vara jobbmotorn i Sverige, säger Mikael Erlandson, regionchef Företagarna Västra Götaland.

För mer information:

Ladda ner Småföretagsbarometern Västra Götaland 2020 här >>>

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.
Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

* I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Västra Götalands län och riket 1995–2020

Sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Västra Götalands fyra regioner 2008–2020

Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen