podcast news play företagaren I media förmån

Viktigaste skatteändringarna i budgetpropositionen för 2022 – för företagare

Företagarna guidar dig genom de viktigaste skattepolitiska förslagen i  regeringens budgetproposition.
Publicerad 16 sep 2021
Foto: Shutterstock.com

Måndagen den 20 september överlämnade regeringen sitt förslag på statens budget till riksdagen. 

Patrick rund.png

Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén har här vaskat fram de viktigaste skattepolitiska förslagen i budgeten som berör dig som är företagare.

Artikeln är uppdaterad den 21 september. 

Skattepolitiska förslag

Kvalificerade personaloptioner

Den sedan tidigare aviserade utökningen av de kvalificerade personaloptionerna, som är fördelaktiga både för företaget och den anställde som får optionen, ska nu genomföras och träda i kraft vid årsskiftet.

Detta är en välkommen utökning, som Företagarna har efterlyst i flera år. Systemet kommer att omfatta fler företag och bli mer rättssäkert. Dock anser Företagarna att en del kvarvarande begränsningar bör lyftas, bland annat vad gäller vilka branscher som omfattas.

Läs mer på regeringens webbplats: Utvidgade skatteregler för personaloptioner i unga företag.

Höjd gräns förmomsplikt

Gränsen för momsplikt höjs något, från årlig omsättning på maximalt 30 000 kronor till 80 000 kronor, från 1 juli 2022.

Företagarna hade dock gärna sett en kraftigare höjning, för en ordentlig förenklingseffekt för de minsta företagen.

Läs mer på regeringens webbplats: Höjd omsättningsgräns för moms.

Förlängt pandemi-skatteanstånd

Anstånd med skatt som getts på grund av pandemins effekter kan förlängas med ytterligare 15 månader, i kombination med att en avbetalningsplan för skatteskulden överenskoms med Skatteverket.

Detta är välkommet – Företagarna efterlyste en avbetalningsmöjlighet redan i mars 2020, när pandemianstånden infördes. Avbetalningsperioden borde emellertid vara längre, snarare två år.

Läs mer på regeringens webbplats: Möjlighet till avbetalningsplan för företag som beviljats anstånd med skatt under krisen.

Nedsatta arbetsgivaravgifter för unga

De nedsatta arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar, som gällde under sommaren 2021, föreslås gälla även under juni-augusti 2022. Närmare detaljer ska läggas fram för riksdagen i början av 2022.

Företagarna efterlyser bredare sänkningar av arbetsgivaravgifterna generellt, och fortsatt utökat växa-stöd.

Läs mer på regeringens webbplats: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni – augusti 2022.

Slopad reklamskatt

Reklamskatten föreslås slopas, vilket har efterlysts av riksdagen i flera år.

Läs mer på regerings webbplats: Reklamskatten slopas nästa år.

Skattereduktion på inkomster

Den skattereduktion för förvärvsinkomster som trädde i kraft 1 januari i år föreslås utökas, till cirka 2 800 kronor per år från 2022. Samtidigt föreslår regeringen en mer omfattande skattereduktion för inkomster från sjuk- och aktivitetsersättning, motsvarande 10 000 kronor per år. En utökad skattereduktion för avgiften för a-kassa föreslås också, på 25 procent av avgiften.

Skattesänkningen på arbete är välkommen, medan sänkningarna för sjuk- och aktivitetsersättning och på a-kasseavgiften anser Företagarna vara felprioriteringar, som inte stärker incitamenten till arbete och företagande.

Läs mer på regeringens webbplats: Mer i plånboken för låg- och medelinkomsttagare.  

Riskskatt införs

Stora banker och kreditinstitut ska betala en riskskatt. Denna skatt aviserades i budgetpropositionen för 2020 och finns inte med i den nyliga budgetpropositionen, men förväntas införas 2022. Skatten ska betalas om summan av kreditinstitutets skulder vid beskattningsårets ingång överstiger ett gränsvärde som 2022 föreslås vara 150 miljarder kronor.

Företagarna anser att motiven för en riskskatt är oklara, att skatteintäkterna inte kommer gå till det utpekade ändamålet och att förslaget är destruktivt för finansbranschen, såväl som för mindre och växande företags finansiering i stort.

Läs mer på regeringens webbplats: Riskskatt för kreditinstitut 

Enklare skatteregler för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort

Samma princip som för tjänsteresor föreslås gälla för den som hyrs in för tillfälliga uppdrag och anställningar på annan ort. En person som tillfälligt deltar i en insats hos en myndighet i händelse av olycka, kris, krig, krigsfara eller annan liknande situation i Sverige ska kunna få skattefri ersättning för merkostnader upp till ett visst schablonbelopp. Samma sak ska gälla när ett företag hyr in personal för en tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort.

Läs mer på regeringens webbplats: Enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020, men som därefter fick det på grund av pandemin föreslås även fortsättningsvis – under en begränsad tid – få ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Stöd gäller för ändamål som är förenliga med den inre marknadens regler om statsstöd (stödordningen GBER) och ska gälla för tidsperioden från den 1 mars 2020 till och med den 31 december 2021.

Läs mer på regeringens webbplats: Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt.

Skattelättnad för cykelförmån

I syfte att öka cykelpendlingen, ska en skattelättnad för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller till sina anställda för privat bruk införas från 1 januari. Skattelättnaden föreslås bli att förmån av cykel inte ska tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 3 000 kronor per beskattningsår.

Läs mer på regeringens webbplats: Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar.

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Regeringen kommer att remittera ett förslag om att nybilspriset för miljöanpassade bilar, vid beräkningen av förmånsvärdet, sätts ned med ett fast belopp som utgår från bilens miljöteknik under hösten. Förslaget kommer läggas fram under 2022. Nedsättningens storlek ska huvudsakligen baseras på den genomsnittliga nedsättning som görs i dag för respektive fordonstyp, men bör inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris. Elhybridbilar och etanoldrivna bilar föreslås inte omfattas av det kommande förslaget.

Cirkulär ekonomi stimuleras genom skattefri uthyrning och sänkt moms

Fysiska personer föreslås få hyra ut personliga tillgångar skattefritt upp till 20 000 kronor per år från 1 januari. Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska sänkas från 12 procent till 6 procent från 1 juli.

Begränsning av avdragsrätt för underskott

Regeringen föreslår en särskild begränsningsregel, där möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Regeln ska börja gälla från 1 maj 2022 men tillämpas retroaktivt från 11 juni 2021.

Företagarna anser att förslaget dels har tagits fram på ett bristfälligt sätt, dels saknar bedömning av problemets omfattning, dels kommer leda till problem för många växande företag.

Läs mer på regeringens webbplats: Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år.  

Höjd indexering av elektronikskatten och avfallsskatten

Från 1 januari 2023 föreslås skatterna på avfallsförbränning respektive kemikalier i elektronik att, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till KPI, även räknas om med två procentenheter ytterligare.

Läs mer på regeringens webbplats: BNP-indexering av två skatter

Skärpningar i bonus/malus-systemet

Från 1 juni 2022 föreslås den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänkas från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer. Gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut föreslås sänkas från 130 till 125 gram per kilometer. Nivåerna i bonusen kommer att justeras från 1 januari.

Läs mer på regeringens webbplats: Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.