För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

Publicerad 30 aug 2023
Att trygga elförsörjningen och få ner kostnaderna på lång sikt görs inte bäst genom statliga subventioner, utan genom att ge rätt politiska förutsättningar.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Elsituationen i Sverige har många gånger varit ohållbar och dessutom lett till höga pristoppar under vissa perioder. I Företagarnas undersökning som genomfördes 2022 i elprisområde fyra angav 70 procent av de tillfrågade företagen att de påverkades kännbart eller mycket kännbart av de höga elpriserna. För att hantera de höga elpriserna bedömde nästan hälften av de tillfrågade företagen i undersökningen att de skulle behöva dra ned på investeringar, varsla personal eller i värsta fall helt lägga ned sin verksamhet. Mot denna bakgrund är det därför välkommet att regeringen genomför åtgärder för att stärka försörjningstryggheten i energisektorn.

Företagarna ställer sig dock kritiska till förslaget i rapporten om att införa en kapacitetsmekanism, som innebär att Svenska Kraftnät upphandlar kapacitet för flera år framåt. Ett sådant system innefattar flera problematiska aspekter. Enligt Svenska Kraftnät skulle en kapacitetmekanism innebära ett tak på elpriserna och därmed sänka kostnaderna för el vid kritiska timmar på året. Samtidigt anges i samma rapport att ersättningarna till elproducenterna som tillhandahåller kapaciteten kommer att behöva finansieras av slutkunderna genom exempelvis en ökning av nättariffen. Systemet riskerar även att skapa ett planmonopol, som bland annat har uppmärksammats av forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Enligt förslaget behöver Svenska Kraftnät uppskatta hur mycket produktion som behövs i femton år framåt och sedan upphandla den kapaciteten.

Att trygga elförsörjningen och få ner kostnaderna på lång sikt görs inte bäst genom statliga subventioner, utan genom att ge rätt politiska förutsättningar. Det handlar exempelvis om att se över skatter och regleringar som hindrar elproducenter från att öka elproduktionen, som exempelvis fjärrvärmen. Se till att tillståndsprocesserna för att bygga energiproduktion kortas för att få till mer lokal elproduktion därigenom kan elen transporteras direkt via de regionala och lokala näten och avlasta stamnätet. Därtill måste regeringen ge förutsättningar för exempelvis nya affärsmodeller som tar vara på energi som redan finns, som exempelvis att öppna upp för möjlighet för företag att kunna sälja sin överskottsvärme till energibolag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.