För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Sänkt skatt på bensin och diesel

Publicerad 27 sep 2023
Företagarna stödjer överlag promemorians förslag. Så som redovisas, är det för närvarande ett särskilt ansträngt prisläge för drivmedel för företag och hushåll.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

I promemorian föreslås att energiskatten på bensin och diesel sänks. Skatten på alkylatbensin föreslås höjas för att inte understiga EU:s minimiskattenivåer. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 respektive den 1 januari 2025.

Företagarna stödjer överlag promemorians förslag. Så som redovisas, är det för närvarande ett särskilt ansträngt prisläge för drivmedel för företag och hushåll. Då drivmedel är en insatsvara för produktion i stora delar av samhällsekonomin, i synnerhet för varutransporter, får kraftigt ökade drivmedelspriser stark påverkan på den generella prisnivån i många sektorer, vilket också bidrar till ökad inflation. Det är därför välkommet att regeringen är beredd att agera genom sänkta energiskatter.

Drivmedelsskatterna behöver sättas ned

Företagarnas övergripande ståndpunkt är att punktskatter, i synnerhet på det gröna området, primärt ska utformas för att täcka kostnaden för skadliga externaliteter, exempelvis miljöpåverkande utsläpp. När sådana skatter börjar gå över den nivån och användas som generell intäktskälla, riskerar det att undergräva förtroendet för miljö- och klimatpolitiken. Företagarna ser därför, för att de svenska företagens konkurrenskraft inte ska urholkas, att drivmedelsskatterna behöver sättas ned. Detta kan ske utan att den huvudsakligt klimatkompenserande koldioxidskatten sänks. Utöver sänkt energiskatt bör moms på energiskatten sänkas eller avskaffas, BNP-uppräkningen av energiskatter på drivmedel avskaffas, och biodrivmedel inom ramen för reduktionsplikten skattebefrias.

Minska fossilutsläppen inom transportsektorn

När bensin- och dieselskatterna nu sänks, behöver regeringen också skapa incitament för att minska fossilutsläppen inom transportsektorn. Ytterligare insatser krävs för utbyggd laddningsinfrastruktur och elektrifiering av den tunga trafiken. Samtidigt behöver Sveriges elsystem stärkas, för att klara av den utökade elektrifieringen. Ytterligare satsningar i såväl elproduktion som elnät är nödvändiga.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.