För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande av Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från Europeiska kommissionen

Publicerad 13 feb 2023
Företagarna understryker vikten av att det offentliga verkar för att kostnaderna för de ökade kraven hålls nere och att de detaljerade kraven konsekvensanalyseras, för att inte skapa onödiga administrativa pålagor.

Läs hela remissyttrandet (pdf).

Europeiska kommissionen har inkommit med ett förslag till ett omarbetat avloppsdirektiv. Det ändrade direktivet ingår som en del i EU:s handlingsplan för nollförorening av luft, vatten och mark. Handlingsplanen är i sin tur ett led i att genomföra den europeiska gröna given.

Förändringarna som anges i direktivet innefattar bland annat förslag om att:

  • individuella avloppssystem ska tillåtas vid undantagsfall, huvudregel ska vara att avloppssystemen inom tätbebyggelse ansluts till ett ledningsnät
  • fastigheter med individuella system ska registreras i ett offentligt register och tillsyn ska genomföras regelbundet
  • avloppsvattenplaner för hantering av avloppsvatten från tätbebyggelse ska upprättas, i syfte att minimera spridning av föroreningar som sprids via dagvatten och bräddning i samband med nederbörd
  • införa nya skärpta krav på rening av mikroföroreningar såsom läkemedelsrester för reningsverk över en viss storlek
  • kostnaden för att installera och driva avancerad rening av mikroföroreningar samt delar av kostnaden för övervakningen ska bäras av dessa industrier via ett utökat producentansvar
  • införa krav på särskilt tillstånd för att ansluta kommersiella, industriella och vissa andra verksamheter till ledningsnätet.

Ökad nederbörd och mer intensiva regnfall innebär ökade behov av att förhindra att miljö- och hälsofarliga ämnen läcker ut tillsammans med avloppsvattnet i naturen.  I mer tätbebyggda områden i Sverige är avloppssystemen underdimensionerade för att kunna hantera ökade flöden. Det finns därför en överhängande risk för att orenat spillvatten läcker ut när ledningarna blir överfulla eller exempelvis vid bräddning (tillfälligt utsläpp av avloppsvatten när ledningsnätet blir överbelastat).

Företagarna är generellt positiva till åtgärder som bidrar till att minska riskerna för att miljö-och hälsofarliga ämnen läcker ut i naturen samt att kunna nyttja möjligheter att återvinna avloppsvatten och slam. Det finns emellertid farhågor att förslaget kommer att skapa extra byråkrati och ökade kostnader på grund av de omfattande investerings- och driftkostnader som tillkommer genom införandet av avancerad rening. Därför vill Företagarna understryka vikten av att det offentliga verkar för att kostnaderna för de ökade kraven hålls nere och att de detaljerade kraven konsekvensanalyseras, för att inte skapa onödiga administrativa pålagor.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.