För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Här är alla coronastöd till företag

Vissa stöd och lättnader har förlängts, andra har slutat gälla. Här listar vi vad som gäller.
Foto: Shutterstock.com

Under 2020 togs flera stöd och lättnader fram av regeringen, beslutats av riksdagen och rullades sedan ut i verkligheten. I bland har mötet med företagens vardag och behov inte blivit som tänkt och därför har det skett olika justeringar, uppdateringar och förlängningar.

Vad är det som gäller nu? Här listar vi stöden och lättnaderna till företag under coronapandemin och berättar vilka som fortfarande gäller.

Flera stöd kommer att förlängas

Regeringen och samarbetspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, har aviserat förlängd korttidspermittering i upp till sju månader, förlängt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omställningsstöd till företag i tre ytterligare månader, förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar och förlängda lättnader i a-kassan för företagare. Läs mer om förlängningarna här.

De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Anstånd med skatteinbetalningar

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet, mot betalning av kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet.

Går det fortfarande att få anstånd?

Ja, det finns inget sista ansökningsdatum, men för helårsmoms får anståndstiden som längst löpa till och med den 17 januari 2022. Detta innebär att den som ansöker om tillfälligt anstånd sent riskerar att inte få ett helt års anstånd beviljat.

Möjligheten att få anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.

Här söker du anståndet

Anståndet söks via Skatteverket.

Läs mer om anståndet

Anstånd med skatt – så fungerar det
7 frågor om anstånd på skatten

Omsättningsstöd för enskild firma

Enskilda näringsidkare som drabbats av ett större omsättningstapp till följd av coronakrisen kan söka omsättningsstödet. Hur stort omsättningstappet måste vara i procent jämfört med samma period 2019 varierar mellan de olika stödperioderna. Stöd utgår med 75 procent av det man tappat i omsättning och varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Går stödet att söka nu?

Ja, förordningen om omsättningsstöd trädde i kraft så sent som i november. Ansökningsperioden avslutas den 31 januari 2021. Beslut kommer att fattas av Länsstyrelserna och betalas ut av Boverket.

Här söker du omsättningsstöd

Ansökan görs på Boverket via myndighetens e-tjänst, men det är Länsstyrelserna som ansvarar för handläggning, beslut samt uppföljning av stöd som betalats ut.

Läs mer om omsättningsstödet

Vad är skillnaden mellan omsättningsstödet och omställningsstödet?

Omställningsstödet till företag

Omställningsstödet är till för företag som sett sin nettoomsättning minska till följd av coronakrisen. Stödets utformning och förutsättningar har skiljt sig åt mellan de olika stödperioderna. Stöd utgår med 75 procent av det företaget tappat i omsättning.

Går det att söka stödet nu?

Nej, ansökningstiden för stöd avseende maj samt juni och juli gick ut den 30 november. Det går inte att söka för det aviserade förlängda stödet ännu.

Läs mer om omställningsstödet

Vad är skillnaden mellan omsättningsstödet och omställningsstödet?

Nedstängningsstöd

Den tillfälliga pandemilag som började gälla den 10 januari 2021 gör det möjligt för myndigheterna att ytterst stänga ner verksamheter för att begränsa smittspridning. Detta har inte hänt. Om det skulle ske kommer det att bli möjligt att söka ersättning i form av ett "förstärkt omställningsstöd". 

Läs mer om nedstängningsstödet  

Frågor och svar om nya nedstängningsstödet. 

Stöd till handelsbolag

Regeringen föreslår i Extra ändringsbudget för 2021 (2020/21:77) ett nytt stöd till handelsbolag inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet kommer att avse tiden mars–december 2020 och indelas i samma stödperioder som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Korttidspermitteringar (korttidsarbete)

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. Det går att få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Går det att ansöka om korttidsstöd fortfarande?

Nej, ansökan stängde den 31 december 2020. Det går ännu inte att söka stöd för korttidsarbete 2021 eftersom det nya regelverket inte trätt i kraft.

Här ansöker du om korttidsarbete

Ansökan om korttidsarbete görs på Tillväxtverket.

Tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter

Mellan 1 mars och 30 juni 2020 var arbetsgivaravgifterna sänkta. Det infördes även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.

Från och med 1 juli 2020 gäller ordinarie avgifter. 

Läs mer om tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter

Hur ansöker man om nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter?

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster i vissa utsatta branscher kan under perioden 1 januari-30 september 2021 söka stöd för att kompensera hälften av nedsättningen. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via Boverkets hemsida. Ansökningsperioden för april-september öppnar den 2 juli och stängs den 30 september.

Läs mer om hyresrabatten

Hur fungerar hyresrabatten under coronakrisen?

Välkommet förtydligande om hyresnedsättning

Utökad avsättning till periodiseringsfond

I deklarationen 2020 (inkomstår 2019) finns en möjlighet för den som har enskild firma eller som är delägare i ett handelsbolag att sätta av mer till periodiseringsfond än vad som i vanliga fall är möjligt. 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Går det fortfarande att göra utökad avsättning?

Nej, det gick att göra ändringen fram till 30 juni 2020.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden från och med den 1 augusti till och med den 31 december 2020. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas. Exakt vad som omfattas finns i en sammanställning över förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen.

Behöver man ansöka om ersättningen?

Nej, arbetsgivare behöver inte göra något. Utifrån arbetsgivardeklarationen till Skatteverket som innehåller sjuklönekostnaden meddelar Skatteverket Försäkringskassan om sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om ersättning och betalar ut ersättningsbeloppet till skattekontot.

Läs mer om det statliga ansvaret för sjuklönekostnader

Ersättning för högre sjuklönekostnader

Tar staten även egenföretagares sjuklönekostnader under coronakrisen?

Större möjlighet till a-kassa vid vilande företag

Regeringen har utökat möjligheten att få a-kassa när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år och även eventuella prövningar i framtiden.

Läs mer om a-kassa och vilande-reglerna

Vad är vilande bolag och vilandereglerna?

Företagsakuten – garantiprogram för företag

Riksgälden ställer ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag som drabbas ekonomiskt av coronakrisen, men som i övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till banker och kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet.

Gäller garantiprogrammet?

Företag hade möjlighet att ansöka om lån inom Företagsakuten fram till den 31 december 2020.

 

Utökade krediter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

För att öka utlåning till små och medelstora företag har Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor. Låneramen för Svensk Exportkredit (SEK) låneram har ökats från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier har utökats till totalt 500 miljarder kronor och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Hur kan man ta del av krediterna?

Merinformation finns hos Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden.

Statliga kreditgarantier till flygbranschen

Under 2020 gavs flygföretagen möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökades även för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.