För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Semesterersättning

Hur fungerar semesterersättning när man har egen firma och hur mycket ska man betala ut?
Semesterersättning

Vem har rätt till semesterledighet och hur länge?

Alla anställda, med vissa undantag, har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Semesteråret börjar och slutar i månadsskiftet mars-april. Men det innebär inte att den anställde har rätt till semesterlön utan den ska ha tjänats in, se nedan.

Läs även: Vad gäller som grund för semester? 

Undantag 1: arbetstagare som påbörjar sin anställning efter 31 augusti har endast rätt till fem semesterdagar fram till 1 april.
Undantag 2: du kan avtala bort rätten till semesterledighet vid anställningar som pågår högst 3 månader. Korttidsanställda ska få semesterersättning när anställningen upphör.

Detta är vad som gäller enligt semesterlagen. Som arbetsgivare kan du avtala om förmånligare villkor för den anställde. Om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan andra regler finnas i kollektivavtalet.

Vem bestämmer hur semestern ska förläggas?

I första hand ska arbetsgivaren komma överens med den anställde om semesterns förläggning. Du som har tecknat kollektivavtal för arbetsplatsen är skyldig att förhandla med den fackliga organisationen om huvudsemestern. I annat fall ska semesterplaneringen genomföras tillsammans med dina anställda.

Kan ni inte komma överens är det du som arbetsgivare som bestämmer förläggningen enligt de bestämmelser som finns i semesterlagen. Du ska informera dina anställda om vilka semesterveckor de får senast två månader innan ledigheten.

Läs även: Var hittar jag regler om hur semestern ska förläggas? 

Semesterlagen ska garantera arbetstagare tid för vila och återhämtning. Alla anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet under perioden juni-augusti - den så kallade huvudsemestern. Bara om det finns särskilda skäl får avsteg göras från principen om sommarledighet. Vid sådana tillfällen får huvudsemestern flyttas till en annan tid på året.

Vid övrig semester har du ingen skyldighet att kalla till förhandling även om du är bunden av kollektivavtal. Men om den fackliga organisationen begär förhandling måste du vänta med ditt beslut tills förhandlingen har genomförts. Om kollektivavtal inte har tecknats kan den fackliga organisationen begära förhandling men du kan ta beslut innan förhandlingen har genomförts.

Du som arbetsgivare ska sträva efter att dina anställda får tillräckligt med semester. Dina anställda har rätt att i viss omfattning spara de dagar som inte tagits ut, se nedan

Vem får semesterlön?

För att kunna ta ut semesterlön måste den anställde ha tjänat in den. Enligt semesterlagen är intjänandeåret 1 april till och med 31 mars året före semesteråret. Året närmast efter blir alltså arbetstagarens första semesterår. Naturligtvis kan du ge förskottssemester, men du bör tänka på dina möjligheter att göra avdrag för förskottssemesterlön är begränsade, se nedan.

Om den anställde bara varit anställd en del av av intjändeåret blir antalet betalda semesterdagar motsvarande andelen av totala antalet semesterdagar.

Exempel:

1/4 2016 - Intjänandeår - 31/3 2017

1/4 2017 - Semesterår - 31/3 2018

Beräkning av antalet betalda semesterdagar

Lisa har varit anställd 181 dagar under intjänandeåret. Hur många betalda dagar kan hon ta ut under semesteråret?

Svar:
181
----- x 25 = 13 dagar
365

Avrundning sker alltid uppåt till närmsta hela tal.

Läs även: De 11 vanligaste semesterfrågorna 

Hur mycket är semesterlönen?

Det finns enligt semesterlagen två olika sätt för semesterlön. Sammalöneregeln är för de med fast lön och procentregeln för de som har oregelbunden lön, t.ex. provision, eller som gått upp eller ner i arbetstid mellan intjänandeåret och semesteråret.

Många kollektivavtal innehåller regler om semesterlön och semestertillägg. Det innebär att den anställde kan ha rätt till en högre ersättning än enligt semesterlagen.

Se film: Hur räknar jag ut semesterlön till mina anställda? 

Sammalöneregeln

Sammalöneregeln är huvudregeln för arbetstagare med fast månads- eller veckolön. Innebörden är att fast lön och fasta lönetillägg ska utgå under semestern på samma sätt som om arbetstagaren hade arbetat. Därutöver ska ett semestertillägg utgå som betalas ut i samband med semestern. Semestertillägget är för varje betald semesterdag 1,82 procent av veckolönen för veckoavlönade arbetstagare och 0,43 procent av månadslönen för månadsavlönade arbetstagare.

Semesterlön för rörliga löne­delar ska utgå med 12 procent av summan av dessa under semesteråret. Denna semesterlön ska utbetalas senast en månad efter semes­terårets utgång.

Exempel:

Anna har fast månadslön på 20 000 kr per månad och har under intjänandeåret fått provision med 10 000 kr. Hon har rätt till 25 dagars betald semester och tar ut 22 semesterdagar i juli.

När Anna tar semester får hon ett tillägg på 0,43 procent per semesterdag. Semestertillägget blir 86 kr per uttagen semesterdag.  Då hon tar ut 22 semesterdagar en månad har hon kvar hela sin ordinarie lön och får ett tillägg på 22 x 86 kr d.v.s. 1 892 kr.

Semesterlönen på provisionen blir 12 procent av 10 000 kr d.v.s. 1 200 kr. Arbetsgivaren ska betala ut beloppet senast en månad efter semesterårets utgång.

Semester

Procentregeln

Semesterlönen ska motsvara tolv procent av den anställdes intjänade och förfallna bruttolön. I beräkningen av semesterlönen ska semesterlönen inte ingå. Utbetalningen sker i normalfallet samtidigt som semesterledigheten tas ut.

Exempel:
Roger började arbeta på Svenssons Mekaniska Verkstad den 1 december 2008. Han tjänar 16 000 kr i månaden. (a) Hur många betalda semesterdagar har Roger rätt till? (b) Hur mycket får Roger i semesterlön?

Svar:
a) 121 intjänade dagar

121
----- x 25 = 9 dagar betald semester
365

b) 64 000 x 0,12 = 7680 kr

Sammanfattning:
Roger har rätt till betald semesterledighet under nio dagar med 7 680 kr.

Kan anställda tjäna in semester vid frånvaro?

Vissa typer av frånvaro ger rätt till semesterlön. De vanligaste fallen är sjukdom, föräldraledighet och ledighet i samband med studier. Anställda vid sjukdom som inte överstiger 180 kalenderdagar och anställda vid föräldraledighet som inte överstiger 120 - 180 dagar om ensamstående - kalenderdagar har rätt till semesterlön. Dessa fall kallas i semesterlagen för "semesterlönegrundande frånvaro" och innebär att du under vissa förutsättningar trots frånvaron ska betala ut semesterlön.

Läs även: Kan anställda ta ut föräldraledighet i stället för semester?

Hur får anställda spara semester?

Arbetstagare har rätt att spara alla semesterdagar som överskrider 20 och ta ut dem under ett senare semesterår. Semesterlönen för sparade semesterdagar ska beräknas på samma sätt som om de tjänats in under intjänandeåret före semesteråret de sparade dagarna tas ut.

Sparade semesterdagar ska tas ut inom fem år från utgången av det semesterår då de sparades. Om det inte går kan ni komma överens om att de sparas ytterligare ett år. Det är din skyldighet att se till att den sparade semestern tas ut.

Vad är semesterersättning?

En arbetstagare som slutar sin anställning har rätt att få ut sin intjänade semesterlön. När semesterlönen betalas ut kallas semesterlönen för semesterersättning. Semesterersättningen ska betalas ut i samband med slutlönen, det vill säga senast en månad från anställningens upphörande.

Hur får arbetsgivare kvitta förskottssemester?

Om den anställde är nyanställd och inte har hunnit tjänat in semester kan du bevilja förskottssemester. Den anställde blir inte återbetalningsskyldig om:

förskottet utgått mer än fem år före anställningens upphörande, anställningen upphört på grund av sjukdom, anställningen avbrutits av arbetstagaren på grund av att du som arbetsgivare grovt åsidosatt dina förpliktelser, uppsägning skett från arbetsgivarens sida, som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Förskottssemester får endast avräknas mot semesterersättning.

Exempel:
Erik har sagt upp sig själv efter tre års anställning för att göra en långresa. Han har 16 354 kr i innestående semesterlön. Under första året han var anställd fick han ett förskott om tre veckors semester med 13 000 kr. Ska arbetsgivaren dra av förskottet?

Svar:
Ja! Eftersom Erik sagt upp sig själv och han håller sig inom femårsgränsen får du dra av förskottet. Utöver slutlön har alltså Erik endast att räkna med 3 354 kr i semesterersättning (16 354 - 13 000 = 3 354 kr).

Kan arbetsgivare lägga ut semester under uppsägningstid?

Nej, semesterledighet får inte - utan att arbetstagaren medger det - förläggas till uppsägningstid om inte uppsägningstiden är längre än 6 månader. Regeln gäller oberoende av vem som säger upp och gäller både obetalda som betalda semesterdagar.

Om arbetstagaren säger upp sig själv kan han/hon inte kräva att redan planerad semester ska återgå. Är det du som säger upp en anställd på grund av arbetsbrist har den anställde rätt att låta bli att ta ut semesterledigheten.

En anställd som sägs upp under pågående semesterledighet anses ha blivit uppsagd tidigast dagen efter den dag semestern upphör.

Läs även: Schemalägg semester vid uppsägning

 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.