För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler sommaren 2024

Publicerad 20 jun 2024
Nya lagar och regler träder i kraft under sommaren. I den här artikeln har Företagarnas jurister listat de viktigaste nya bestämmelserna som det kan vara bra att känna till som företagare.

Årsskiften och halvårsskiften brukar innebära att ny lagstiftning och andra författningar träder i kraft. Vissa bestämmelser upphör, andra tillkommer. I år är inget undantag. Företagarnas jurister har alltid örat mot marken för att rådge och informera företagare om förändringar i den juridiska terrängen. Företagarnas politiska experter arbetar löpande med att ligga steget före så att de i utredningar och remissyttranden kan föra in synpunkter på kommande lagar och regler, innan riksdag och regering fattar beslut om dem.

Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original m.m. 

Från och med 1 juli 2024 behöver inte räkenskapsmaterial som kommer in till eller upprättas av ett företag i pappersform bevaras, om det digitaliseras. Det innebär till exempel att inskannade kvitton kan användas som digitala verifikationer och att papperskvittot då inte längre behöver sparas. 

Företag som har separata bokföringar för enskilda verksamheter behöver heller inte arkivera uppgifter om ställning och resultat i de olika verksamheterna på samma plats. Det är tillräckligt att uppgifterna bevaras på ett sätt som möjliggör en överblick av den samlade verksamheten. 

Läs mer:

Regeringens proposition

Företagarnas remissyttrande

Företagarna nyheter: Farväl papperskvitton – nu börjar det ske förändringar på riktigt


Ändrade regler för kombiuppdrag för mindre företag

Det blir vid halvårsskiftet 2024 möjligt med så kallade kombiuppdrag för mindre företag som inte är noterade på en reglerad marknad. Det vill säga samma person får vara revisor för företaget även om revisorn biträder företaget vad gäller uppgifter för företaget som inte utgör en del av företagets interna kontroll och där utrymmet för bedömningar är begränsat, eller om biträdet avser avslutandet av den löpande bokföringen. 

De nya bestämmelserna om kombiuppdrag ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2024. 

Läs mer:

Regeringens proposition

Företagarnas remissyttrande

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

Ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader upphör att gälla från och med den 1 juli 2024. Tidigare regler fortsätter att gälla för sjuklönekostnader som redovisas i arbetsgivardeklarationer till och med redovisningsperioden juni 2024.

Läs mer:

Regeringens proposition

Företagarnas remissyttrande

Företagarna nyheter: Djupt beklagligt att regeringen vill slopa sjuklöneersättningen

 

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget 

Taket för rotavdraget höjs tillfälligt och tillfälligt införs separata tak för rot- respektive rutavdraget. Under beskattningsåret 2024 är taket 75 000 kronor per person för rotavdraget och 75 000 kronor per person för rutavdraget. Fram till den 30 juni 2024 får dock högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2024 och upphör att gälla vid utgången av december 2024. Bestämmelserna får tillämpas på hushållsarbete som har betalats, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits och hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration under beskattningsåret 2024. 

Läs mer:

Regeringens proposition

Företagarnas remissyttrande 

Företagarna nyheter: Välkommen höjning av rot-avdraget – men för kortsiktigt

 

Åtgärder för tryggare bostadsområden 

Från och med 1 juli 2024 kan ett hyresavtal sägas upp om hyresgästen har begått brott som typiskt sett försämrar närmiljön för dem som bor i lägenhetens omgivning. Det ansvar som hyresgästen har för barn och andra personer som bor eller vistas i lägenheten, ska gälla även att se till att dessa personer inte begår brott som skapar otrygghet för övriga boende.

Hyresvärdar får rätt att säga upp avtalet om en bostadslägenhet eller en lokal används för att begå allvarlig eller omfattande brottslighet. Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer i lägenheten förtydligas och hyresgästen ska inte få inrymma utomstående personer i lägenheten på ett sätt som hyresvärden inte skäligen ska behöva godta. Till exempel får inte fler bo i lägenheten än den är anpassad för. Vidare förbättras förutsättningarna för en hyresgäst som utsatts för våld av en närstående att behålla lägenheten vid en uppsägning. 

Regeringens proposition

Rapport: Brott mot företagare 2023

 

Nya regler om hållbarhetsrapportering, redovisning könsfördelning och årsredovisningens datering

Den 1 juli 2024 börjar nya regler om redovisning för företag att gälla. De nya reglerna införs med anledning av att två EU-direktiv införs i svensk lag. Det handlar dels om företagens hållbarhetsrapportering, dels om uppgifter om könsfördelningen bland styrelseledamöter i börsnoterade företag.

Hållbarhetsrapportering ska ge finansmarknaderna tillgång till tillförlitlig och jämförbar information från företagen om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Kravet på att lämna en hållbarhetsrapport utvidgas till att omfatta bland annat små och medelstora företag som är börsnoterade, stora eller börsnoterade dotterföretag och vissa större filialer till tredjelandsföretag som har en betydande verksamhet inom EES. Rapporten ska granskas av en revisor.  

Stora börsnoterade aktiebolag och andra stora börsnoterade bolag som ger ut aktier, det vill säga bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, ska upplysa även om vilken förändring som har skett i fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöterna sedan året innan.

Kravet på att en års- eller koncernredovisning ska innehålla uppgift om datum för undertecknandet ska kompletteras med ett krav på att årsredovisningen ska dateras. 

Det nya rapporteringskravet om styrelseledamöternas könsfördelning, som alltså rör börsnoterade företag, ska tillämpas från och med räkenskapsår som inleds efter utgången av 2024.

 Läs mer:

Regeringens proposition

Företagarnas remissyttrande

Företagarna nyheter: Hållbarhetsredovisning – varning för en grön djungel

 

Nya regler för plastkapsyler 

Efter 2 juli 2024 måste en dryckesbehållare som tillhandahålles på den svenska marknaden av en producent vara utformad så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen, förutom vid vissa undantag.

Det är bestämmelserna i 3 kap. 7 § förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar som tillämpas första gången i fråga om dryckesbehållare som tillhandahålls på den svenska marknaden efter den 2 juli 2024. 

Läs mer:

Förordningen om producentansvar för förpackningar

 

Stöd med anledning av brexit upphör

Förordning (2022:266) om stöd med anledning av brexit upphör den 1 juli 2024. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för beslut om stöd som fattats före ikraftträdandet.

Läs mer:

Förordning (2022:266) om stöd med anledning av brexit

 

Stödet till enskilda näringsidkare med anledning av covid upphör

Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare upphävs från och med den 1 juli 2024. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för beslut om stöd som fattats före ikraftträdandet.

Läs mer:

Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

 

 

Fler nyheter från Företagarna