För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

Publicerad 14 dec 2023
Företagarna avstyrker förslaget. Kostnaden för sjuklön är ett betydande hinder för småföretag att växa och anställa. Förslaget skulle öka denna kostnad betänkligt.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Sedan 2010, och i nuvarande form sedan 2015, har arbetsgivare kunnat få ersättning för delar av sina kostnader för anställdas sjuklön. Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1) aviserat att denna ersättning för höga sjuklönekostnader ska avskaffas. I föreliggande promemoria föreslås att detta ska ske vid utgången av juni 2024. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla i fråga om kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer till och med redovisningsperioden juni 2024.

Företagarna avstyrker förslaget. Kostnaden för sjuklön är ett betydande hinder för småföretag att växa och anställa. Förslaget skulle öka denna kostnad betänkligt.

De skäl som regeringen anför för ett avskaffande stöds inte av underlagen. De utvärderingar som gjorts av ersättningen nyligen pekar mot behov av utökade kontrollmekanismer, inte ett fullkomligt avskaffande.

Konsekvensanalysen är bristfällig, i synnerhet avseende effekterna för små företag, vilket även Regelrådet har påpekat i sitt remissvar (2023-11-29). Ingen ordentlig bedömning av alternativa lösningar görs i förslaget.

Ersättningssystemet bör utvecklas och förbättras, inte avvecklas. Företagarna lämnar förslag om hur det kan ske i detta remissyttrande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.