För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler sommaren 2023

Publicerad 27 jun 2023
Företagarnas juridiska rådgivning har sammanställt de viktigaste nya lagar och regler du som företagare behöver ha koll på i sommar.

Lagar kommer och lagar går. Det enda som består är förändring. Som företagare är det inte enkelt att ha överblick över allt som är nytt och när nya lagar som flimrat förbi i nyhetsflödet träder i kraft och börjar tillämpas. Därför har Företagarnas juridiska rådgivning sammanställt en lista över de viktigaste nya lagarna som börjar gälla under sommaren.

Ny mervärdesskattelag

Den 1 juli 2023 träder en ny mervärdesskattelag i kraft. Den ersätter mervärdesskattelagen från 1994 och är en omformulering och modernisering av den lagen. Anledningen till att en ny lag ersätter den gamla är att den blivit svåröverskådlig och full av tillägg som gjort den svår att tillämpa. Den nya lagen har en ny kapitelindelning som i huvudsak överensstämmer med EU:s mervärdesskattedirektiv och innehåller moderniseringar i fråga om språk och termer. Även om den nya lagen föranletts av behov av lagtekniska justeringar innehåller den också en förändring. Den rör momsbehandlingen av interna tjänster i grupper av föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmänt intresse.

Läs mer:

Regeringens proposition.

Skatteutskottets betänkande.

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Under perioden 1 juli 2023 till och med juni 2026 kommer anställda att inte förmånsbeskattas för laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel om laddningen sker vid arbetsgivarens laddningspunkt eller eluttag i anslutning till arbetsplatsen.

Läs mer:

Regeringens proposition.

Skatteutskottets betänkande.

Företagarnas remissyttrande.

Slopade övergångsregler för vissa tobaksfria nikotinprodukter

Från 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av produktkrav och märkningskrav – till exempel att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration – med tillhörande straffbestämmelse. Tobaksfria nikotinprodukter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven eller kraven på märkning enligt den nya lagen har fått fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden fram till den 1 juli 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

Läs mer:

Regeringens proposition.

Socialutskottets betänkande.

Företagarnas remissyttrande.

Tillstånd för spelprogramvara

Från den 1 juli 2023 krävs enligt spellagen tillstånd för att hantera spelprogramvara. Tillståndskravet gäller för aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används vid onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. spellagen. Syftet med tillståndsplikten för spelprogramvara är att begränsa tillgången till programvara för olicensierade spelföretag som tillhandahåller spel i Sverige. Ansökningsavgiften är 120 000 kronor och ansökan görs hos Spelinspektionen: Spelinspektionens webbtjänst.

Läs mer:

Regeringens proposition.

Kulturutskottets betänkande.

Nedsättningen av energiskatt för datorhallar slopas

Sedan 2017 har företag som förbrukar el i stora datorhallar haft nedsatt energiskatt. Från och med 1 juli 2023 slopas denna nedsättning.

Om elen som förbrukas ligger i datorhallar som finns i vissa kommuner i norra Sverige kan det efter den 1 juli finnas möjlighet att få det som kallas för norrlandsavdrag för elen. Mer information om det finns på Skatteverkets webbplats: Avdrag för förbrukning av el i vissa delar av norra Sverige.

Läs mer:

Regeringens proposition.

Finansutskottets betänkande.

Företagarnas remissyttrande.

Ny biobankslag

Den 1 juli 2023 börjar en ny biobankslag att gälla. Den ersätter lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. från 2002 och berör all verksamhet som ordinerar eller tar prov i vården.

Syftet med den nya lagen är liksom för den gamla att reglera hur identifierbara humanbiologiska prov får samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Lagen utgår från proverna i sig i stället för som tidigare från biobankerna. Lagen kan omfatta prov tagna även utanför hälso- och sjukvården. En annan förändring är att det inte krävs särskilt samtycke för att kunna samla in prov i vården och bevara dem i en biobank om dem som är patient eller givare av provet samtyckt till vården och fått information enligt kraven i biobankslagen.

Läs mer:

Regeringens proposition.

Socialutskottets betänkande.

Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Från den 1 juli 2023 kommer personer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Övergångsregler gäller för personal som har tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli. De kan fortsätta att använda titeln utan bevis till och med den 30 juni 2033. Nytt från 1 juli är också att enbart personal som har ett bevis om skyddad yrkestitel eller som får använda titeln undersköterska enligt övergångsregeln får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Läs mer:

Regeringens proposition.

Socialutskottets betänkande.

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Den 1 juli börjar en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete att gälla. Enligt lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område samt ta fram en lägesbild utifrån vilken kommunerna ska ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Enligt lagen ska kommunerna också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Läs mer:

Regeringens proposition.

Justitieutskottets betänkande.

Företagarnas remissyttrande.

Inget krav på danstillstånd på platser som inte är offentliga

Från den 1 juli 2023 krävs inte tillstånd för offentliga danstillställningar som hålls på platser som inte är offentliga, exempelvis restauranger och nattklubbar. I stället för att söka tillstånd ska arrangören anmäla tillställningen till Polismyndigheten. Detta kan göras muntligt och är kostnadsfritt, vilket ska underlätta för arrangören.

Läs mer:

Regeringens proposition.

Justitieutskottets betänkande.

Fler nyheter från Företagarna