För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Företagarna anser att utredningen brister i att det saknas ett tydligt och explicit uttryck om kommunernas ansvar gentemot näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

Läs hela remissyttrandet över betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) som pdf.

I betänkandet föreslås att en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska börja gälla den 1 januari 2023. Den nya lagen innebär bland annat att kommuner ska kartlägga och analysera brottsligheten inom sina geografiska områden och ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder.

För att på ett mer effektivt sätt kunna förebygga och motverka kriminalitet är det enligt Företagarna viktigt att såväl myndigheter som kommuner har god kännedom om näringslivets utsatthet för brott. Att arbeta med brottsförebyggande verksamhet har dock varit en frivillig uppgift för kommunerna och med detta som utgångspunkt välkomnar Företagarna de delar av utredningens förslag som syftar till att tydliggöra kommunernas ansvarsroll i det brottsförebyggande arbetet. Det är dock från Företagarnas synvinkel avgörande att det inte får råda någon som helst tvivel om att det är Polismyndighetens och statens uppgift att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Företagarna anser dock att utredningen brister i att det saknas ett tydligt och explicit uttryck om kommunernas ansvar gentemot näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. I den nya lag som ska börja gälla 2023 behöver det enligt Företagarna förtydligas att även näringslivets utsatthet för brott ska vara en del av den kartläggning, lägesbild och åtgärdsplan som kommunerna är ålagda att ta fram.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.