headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, gäller sedan den 1 januari 2009 för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster.

Det är obligatoriskt för alla landsting att ha valfrihetssystem, ofta kallat vårdval, i primärvården. I övrigt är det dock frivilligt för kommuner och landsting att utforma och införa system enligt LOV. LOV gäller sedan 2010 obligatoriskt även för Arbetsförmedlingens valfrihetssystem med etableringslotsar för nyanlända invandrare och frivilligt för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Från den 1 juli 2013 gäller lagen (2013:311) om valfrihet i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

I ett valfrihetssystem ska alla aktörer som ansöker och uppfyller kraven bli godkända i systemet. Patienterna/brukarna väljer sedan bland de aktörer som är anslutna till systemet. Lika ersättning ska utgå till alla utförare som utför samma tjänst. Ersättningen betalas ut till utförarna utifrån hur många som väljer just dem. För de brukare som inte gör ett aktivt val ska det finnas ett s.k. ickevalsalternativ.

De EU-rättsliga principerna som gäller vid offentlig upphandling gäller även vid LOV.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.