headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Dessa lagar finns om offentlig upphandling

Upphandlingsreglerna reglerar proceduren för hur de offentliga upphandlingarna ska gå till. Syftet med upphandlingsreglerna är att se till att myndigheterna på bästa sätt ska använda skattemedlen vid sina inköp, genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden.

En bärande tanke med upphandlingsreglerna är att skapa förutsättningar för att företagen ska kunna tävla på lika villkor i de enskilda upphandlingarna.

Det kan vara bra för de företag som deltar i offentliga upphandlingar att känna till att det finns olika lagar som reglerar den offentliga upphandlingen. Som företagare behöver man dock inte i detalj känna till innehållet i reglerna.

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Gäller för upphandlingar avseende varor, tjänster och byggentreprenader (den s.k. ”klassiska sektorn”).

Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Gäller för upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster (de s.k. ”försörjningssektorerna”).

Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Läs mer om upphandlingslagarna hos Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, gäller valfrihetssystem i fråga om hälsovård- och socialtjänster samt i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska tjänster. Läs mer om LOV.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.