För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagsbarometern 2018

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar. Det visar 2018 års Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Om Småföretagsbarometern

Årets resultat

Ladda ner den nationella rapporten

Regionala lanseringar

I fjol hade småföretagen höga förväntningar på tillväxt men varken sysselsättning, omsättning, orderingång eller lönsamhet har utvecklats så som de räknade med. Även om småföretagskonjunkturen fortfarande är stark talar de flesta siffrorna för att toppen har passerats.

Tecken på konjunkturvändning

Den svenska konjunkturen har fortsatt att utvecklas väl under det senaste året. Framförallt företagen i tillverknings- och exportsektorn upplever en fortsatt god konjunktur. Men nu finns tydliga tecken på att toppen kan ha passerats. För andra året i rad sjunker den samlade konjunkturindikatorn och den ligger nu under det historiska genomsnittet (nettotal 69 jämfört med historiska genomsnittet på 76). Företagen har också reviderat sina förväntningar och ser nu mindre positivt på utvecklingen framöver. Framförallt har förväntningarna på orderingången fallit tillbaka.

Diagram 1: Sysselsättning, omsättning, order och konjunkturindikator 2018

Kapacitetsbrist och kompetensbrist

De främsta hindren för företagens tillväxt är svårigheterna med att hitta lämplig kompetens, samt tuff konkurrens från exempelvis nya försäljningskanaler. Många företag upplever att det är svårt att hinna med och fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året. De främsta skälen till varför företagen tackat nej till order är återigen kapacitetsbrist och svårigheterna med att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Fortsatt god lönsamhet

Trots detta ser hela sju av tio företag goda möjligheter att expandera. Årets Småföretagsbarometer visar också att företagen räknar med fortsatt god lönsamhet. Frågan är bara om företagens tillväxtplaner kommer att kunna realiseras. Det näringspolitiska arbetet bör därför under det närmaste året fokuseras på att åtgärda matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden. Reformer som sänker trösklarna för att anställa behövs också för en mer inkluderande arbetsmarknad på sikt.

Diagram 2: Sysselsättning, omsättning, order och prognos över konjunkturindikator 2019

Politisk oförutsägbarhet

Konjunkturutvecklingen i omvärlden fortsätter att bidra positivt till den svenska tillväxten, men det finns också en betydande oro vilket också avspeglar sig i en svag krona. Till detta kommer också det inhemska parlamentariska läget, vilket medför en politisk oförutsägbarhet som kommer att bestå in i nästa mandatperiod. Arbetsmarknadsåtgärder, skattesystemets utformning och andra för konkurrenskraften viktiga frågor riskerar att hamna i långbänk med risk att nyinvesteringar och anställningar skjuts på framtiden.

Ladda ner Småföretagsbarometern 

Läs hela den nationella rapporten som PDF.  

Karta: Konjunkturindikator 2018 och prognos konjunkturindikator 2019

Regionala lanseringar

Regionala rapporter lanseras separat. När de regionala rapporterna blivit presenterade läggs de upp här på sidan som nedladdningsbara pdf-filer. Alla regionala rapporter finns alltså inte tillgängliga samtidigt som den nationella rapporten. 

  

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges största och äldsta konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag på riks- och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Därmed är det företagarnas egna uppfattningar om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Småföretagsbarometern, som genomförts sedan 1985, omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Småföretagsbarometern produceras en gång om året i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.