För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Företagarnas betyg på regeringens första år: ”Du kan bättre, Kristersson”

Publicerad 2 nov 2023
Efter ett år vid makten får regeringen Kristerssons näringspolitik underkänt på många områden – även om det finns en del positiva förändringar på gång. Pernilla Norlin, Företagarnas samhällspolitiska chef, efterlyser de övergripande och långsiktiga satsningarna som säkerställer att företagen kan fortsätta skapa jobb, tillväxt och välfärd.
Pernilla Norlin, Företagarnas samhällspolitiska chef, hissar och dissar regeringens första år vid makten. Foto: Samuel Unéus.

Pernilla Norlin vårt att se hur regeringen infriar sitt löfte att satsa på Sverige som företagarland. Saknas gör de nödvändiga och långsiktiga strukturförändringarna.

- Vi hade helt enkelt förväntat oss mer. Det behövs reformer som förbättrar företagsklimatet och viljan att investera i Sverige och får fler att vilja starta och driva företag, säger Pernilla.

Hon anser att regeringens näringspolitik saknar viktiga tillväxtfrämjande åtgärder som att sänka arbetsgivaravgifterna och elskatten.

- Det behöver också bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Det måste synas i plånboken hos de som vill jobba lite mer och lägga den där extra timmen, säger Pernilla Norlin.

Att en stor del av höstens budgetsatsningar går till polis och försvar är både självklart och lätt att förstå.

- Polisen och försvaret ska ha mer pengar, så enkelt är det. Men ska vi ha råd att betala för satsningarna på inre och yttre säkerhet så måste vi ha ett välmående näringsliv. I dag skapas fyra av fem nya jobb i små och mellanstora företag. Vi måste se till att det förblir så. Då är det en allvarlig felprioritering av regeringen att höja kostnaderna för att anställa, säger hon.

Företagaren har låtit Pernilla Norlin betygsätta regeringens arbete på ett antal områden. Trots avsaknaden av mer övergripande reformer finns det ändå en del för Företagarsverige att glädjas åt.

Arbetsgivaravgifter

Betyg: underkänt.

Pernilla Norlin kommenterar: ”Arbetsgivaravgifterna har höjts häpnadsväckande många gånger under 2023. Regeringen drog redan den 31 mars tillbaka avgiftssänkningen för 19- till 23-åringar. Sänkt arbetsgivaravgift för de första två anställda genom Växa-stödet ändrades vid årsskiftet och gäller nu bara den först anställda. I höstens budget har regeringen aviserat att arbetsgivaravgiften för 15- till 18-åringar också höjs. Efter tre höjningar är signalen tydlig: I stället för att sänka kostnaden för att anställa ökar regeringen den. Underkänt!”

Sjuklönekostnader

Betyg: Underkänt.

PN kommenterar: ”Sjuklönekostnaderna kan komma att mångdubblas när regeringen vill fasa ut företagens högkostnadsskydd från och med nästa år. Ett extra allvarligt beslut då småföretagen i återkommande undersökningar uppger att sjuklöneansvaret, även med dagens regler, utgör ett av deras största hinder för att växa. Högkostnadsskyddet används ett normalt år av 47 000 företag varav 33 000 är små – enligt regeringens egna beräkningar innebär detta en kostnadsökning för företagen på 2,6 miljarder kr.”

Brott mot företag

Betyg: Godkänt.

PN kommenterar: ”Även om vi ännu inte kan se effekten av budgetsatsningar på rättsväsendet blir betyget godkänt. Vi vet att fokus är att bekämpa gängbrottsligheten. Genom att komma åt den kommer man åt mycket av den mängdbrottslighet som företag utsätts för, så som bedrägerier, hot, rån och stölder. Men, vi vill också se den lokala polisnärvaron öka. Bara var fjärde företagare anser att det finns tillräcklig polisnärvaro för att skapa trygghet. En varning utfärdas dock för att många nu vill lyfta företag som verktyg för brottslig verksamhet på ett sätt som riskerar att skuldbelägga alla företag.”

Omsättningsgränsen för moms

Betyg: Godkänt.

PN kommenterar: ”Omsättningsgränsen för moms höjs från 80 000 till 120 000 kr. Det innebär att färre (mindre) företag behöver redovisa moms och detta föreslås träda i kraft 1 januari 2025. Bra och en bit på vägen. Men risken finns att flaggan fastnar på halv stång då höjningen inte ens når halvvägs till snittet inom EU (30 000 euro).”

Inkomstskatter

Betyg: Varken eller.

PN kommenterar: ”Det är bra att skatten sänks för låg- och medelinkomsttagare, men att brytpunkten (skiktgränsen) för när man ska betala statlig inkomstskatt ligger kvar nästa år (i stället för att justeras per automatik med inflationen) betyder att 330 000 fler får betala mer i skatt, vilket enligt regeringen medför 11 000 förlorade årsarbetskrafter i ekonomin. Företagarna efterlyser i stället att avtrappningen av jobbskatteavdraget avskaffas och att sänkt skatt på el och sänkta arbetsgivaravgifter införs.”

3:12-reglerna

Betyg: Godkänt.

PN kommenterar: ”I syfte att förenkla har en översyn av entreprenörsskatten i 3:12-reglerna inletts. Regeringen gav tilläggsdirektiv i januari att utreda hur den ytterligare kan förbättras. Bra att detta arbete kommit igång. Likaså att regeringen avser att agera för att begränsa det skatterättsliga företrädaransvaret.”

Kvittohantering

Betyg: Underkänt.

PN kommenterar: ”Vilken långbänk! Företagarna underkänner regeringens arbete att modernisera företagens kvittohantering. Förenklingar av bokföringslagen har redan varit ute på remiss, men trots politisk enighet har frågan fastnat i en byråkratisk långbänk.”

Rut och rot

Betyg: Godkänt (nästan).

PN kommenterar: ”Rotavdraget höjs tillfälligt för att stärka bygg- och bostadssektorn. Enligt förslaget ökar avdraget från 50 000 till 75 000 kr/person under hösten 2024, med start 1 juli, och gäller som tidigare 30 procent av arbetskostnaden. Det kommer samtidigt bli möjligt att göra avdrag på 75 000 kr för rut, tillsammans totalt 150 000 kr. Men det blir bara nästan godkänt eftersom höjningen är tillfällig och enligt förslaget enbart gäller under andra halvåret 2024.”

Gårdsförsäljning

Betyg: Godkänt.

PN kommenterar: ”Äntligen signaleras att det finns en tidsplan för när lokala producenter får sälja alkoholhaltiga drycker på plats. En lagändring kan göra det möjligt att från 2025 sälja öl, vin och sprit till besökare i samband med rundvandring eller provsmakning. Det finns 800 företag över hela landet som tillverkar alkoholhaltiga drycker så detta skulle ge ökade möjligheter för turismen. På gränsen till betyget varken eller för att förslaget är restriktivt.”

Kompetensförsörjning

Betyg: Godkänt.

PN kommenterar: ”De små och medelstora företagen lyfter gång på gång kompetensbristen som sitt största problem. Satsningen på yrkesvux och yrkeshögskolan är därför riktigt bra! Nästa år tillförs totalt 1 747 miljoner kr för att förstärka regionalt yrkesvux och 385 miljoner kr för yrkeshögskoleutbildning. Detta har vi efterfrågat länge. Utmaningen här är se till att även de som står längst från arbetsmarknaden kan kvalificera sig till och gå dessa utbildningar. Ett minus är att regeringen stängt branschskolorna, där nischade branscher med behov av specifika yrkesroller kunde etablera gymnasieutbildningar.”

Regelbörda

Betyg: Godkänt.

PN kommenterar: ”Satsningen på drygt 50 miljoner kr för förenklat företagande är en liten post i statsbudgeten. Men det är inte summan som är avgörande utan att regeringen visar att minskad regelbörda är en viktig fråga. I paketet ingår sex åtaganden:

  • Inrättande av ett förenklingsråd.
  • Uppgradering av verksamt.se.
  • Stöd till kommuners arbete i att erbjuda fler digitala tjänster till företag.
  • Översyn av föreskrifter med syftet att förenkla för företag.
  • Stärkt arbete med myndigheternas arbete med service, bemötande och tillståndsgivning.
  • Satsning på länsstyrelserna för att förbättra kontakterna med företag.

Det är precis den typen av åtgärder som Företagarna efterlyst för att pressa tillbaka regelbördan. Nu gäller det att följa upp och se till att satsningarna blir verklighet.”

Arbetsförmedlingen

Betyg: Underkänt.

PN kommenterar: ”Arbetsförmedlingen ska enligt regeringen bli mer effektiv och ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten – det ligger i linje med den policy Företagarna drivit i många år. Den oöverskådliga paletten av arbetsmarknadspolitiska insatser behöver sannerligen minska. Men att ge myndigheten ökat anslag löser inte problemet med kompetensbrist. Myndigheten behöver en helt ny verktygslåda, inte ännu mer av samma redan prövade verktyg. För långtidsarbetslösa krävs helt andra insatser som intensiv matchning, ökat deltagande i arbetsmarknadsutbildning och fortsatt möjlighet till rätt subventionerade tjänster.”

Vägunderhåll

Betyg: Godkänt.

PN kommenterar: ”Satsningen på ökat vägunderhåll av statliga vägar med 300 miljoner kr per år under 2024/2025 och 100 miljoner kr för enskilda vägar är mycket bra. Det behövs en förbättring av de, på många platser, väldigt eftersatta vägnäten. Det minskar både fordonsslitage och restider.”

Etableringsjobben

Betyg: Underkänt.

PN kommenterar: ”Etableringsjobben är i grunden bra. Reformen är en del av regeringens mål att återupprätta arbetslinjen och riktar sig till dem som står längst från arbetsmarknaden. Men för att kunna erbjuda denna subventionerade anställningsform krävs att företaget har ett kollektivavtal. Det innebär att 6 av 10 småföretag faller utanför hela upplägget, för att de valt bort det omfattande regelverk kollektivavtal innebär. Många företag erbjuder ändå högre löner och motsvarande avtal. Underkänt!”

Klimat och miljö

Betyg: Varken eller.

PN kommenterar: ”Regeringens aviserade stöd för att elektrifiera den tunga trafiken är välkommet, liksom förslagen om skatteincitament för koldioxidinfångning och att tillåta uppförande och drift av nya kärnkraftsreaktorer. Sänkt energiskatt på bensin (1,64 kr/l) och diesel (43 öre/l) hjälper också våra medlemmar samtidigt som det dämpar inflationen. Men vi efterlyser en tydligare plan för hur regeringen tänkt förkorta tillståndsprocesserna, öka elproduktionen och säkra elförsörjningen.”

Text: Susanna Lindgren.

Fler nyheter från Företagarna