För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler från och med 1 juli

Publicerad 15 jun 2020
Flera lagar och regler relaterade till coronakrisen börjar gälla den 1 juli.

Månadsskifte innebär i vanlig ordning att nya lagar och regler börjar gälla. Coronakrisen har medfört många snabba förändringar i den miljö som företagare måste röra sig i. Som vanligt ligger Företagarnas juridiska rådgivning steget före och tipsar här om vad du behöver hålla koll på.

Statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran

Hyresvärdar har möjlighet till kompensation för den hyresrabatt de lämnat i vissa fall till hyresgäster i vissa krisbranscher. Ansökan görs via vissa länsstyrelser. 

Regeringens information

Rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

Företagarnas ståndpunkt

Hyresrabatten håller inte måttet

Omställningsstöd 

Omställningsstöd införs för företag som fått minskad omsättning som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision, och särskilda straffbestämmelser införs.

Regeringens proposition

Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset.

Företagarnas remissyttrande

Remissyttrande över promemorian omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset.

LÄS ÄVEN: Regeringens förslag om omställningsstöd presenterat. 

Förebyggande sjukpenning för riskgrupper 

Vissa riskgrupper, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19, får rätt till förebyggande sjukpenning för tiden den 1 juli–30 september 2020. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under högst 90 dagar. För att få förebyggande sjukpenning krävs att den anställde eller företagaren inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av smittan covid-19. 

Regeringens information

Förebyggande sjukpenning för riskgruper

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på restauranger, barer och andra serveringsställen 

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Den som driver ett serveringsställe ska ansvara för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Även i övrigt ska verksamheten organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras. Den som driver ett serveringsställe ska också se till att det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras. Kraven ska även gälla vid entréer, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet. 

Kommunerna utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder.

Regeringens proposition

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Enklare kontakter med Lantmäteriet 

Privatpersoners och företags kontakter med Lantmäteriet och inskrivningsmyndigheten förenklas och effektiviseras. Detta genom bland annat registrering av en samfällighetsförening ska kunna göras elektroniskt, beslut om vissa avgifter ska kunna verkställas enligt utsökningsbalken och uppsägning eller begäran om villkorsändring vid jordbruksarrende eller bostadsarrende ska kunna skickas i ett rekommenderat brev, i stället för att delges motparten. 

Regeringens proposition

Några fastighetsrättsliga frågor  

Rapportering om internationella skatteupplägg med mera 

Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska i vissa fall lämna uppgifter om dessa upplägg till Skatteverket. Detta är en del av genomförandet av EU-regler som bland annat innebär upplysningsskyldighet mellan medlemsstaterna och till EU-kommissionen. 

Regeringens proposition

Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringsskyldiga  gränsöverskridande arrangemang.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna