För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nu börjar omställningsstödet gälla

Publicerad 22 jun 2020
Nu är det möjligt att ansöka om omställningsstöd.

Från och med klockan 12.00 i dag den 22 juni är det möjligt för företag att ansöka om det omställningsstöd som först presenterades den 30 april. Regelverket finns dels i den propositionen (prop. 2019/20:181) som riksdagen beslutade om före midsommar, dels i en förordning som regeringen presenterade den  17 juni. I allt väsentligt överensstämmer den med innehållet i den promemoria som föregick propositionen. 

Kriterium för företaget

Kravet för att kunna få omställningsstöd är att företaget har tappat nettoomsättning i större omfattning som följd av spridningen av covid-19. Beräkningen sker genom att jämföra nettoomsättningen i mars och april 2020 med motsvarande samma månader 2019. Detta innebär att företag som inte har haft omsättning under mars och april 2019 inte kommer att kunna söka stödet.

Varje företag i en koncern ska hanteras som en individuell stödmottagare, och ansökningar görs alltså per bolag. Företaget måste vid tiden för ansökan bedriva näringsverksamhet i Sverige och vara godkänt för F-skatt (med några undantag). Vissa företag är undantagna från möjlighet att få omställningsstöd, bland annat företag som är i koncern eller intressegemenskap med företag som hemmahör i så kallade icke samarbetsvilliga jurisdiktioner enligt OECD.

Vidare föreslås en lägsta gräns för omsättning som företaget måste ha haft föregående år för att kunna ansöka om stödet, och en lägsta möjliga stödsumma. Företaget får inte ha lämnat vinstutdelning eller beslutat om sådan under perioden mars 2020 juni−2021 (dock uppges koncernbidrag inte omöjliggöra stöd). Vid ansökningar om stöd över 100 000 kronor (eller i vissa fall om Skatteverket kräver det) krävs intyg från revisor om uppgifternas riktighet.

I förordningen om omställningsstöd uppställs följande kriterier:

 • Företagets sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 måste understiga 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019.
 • Nedgången i nettoomsättning måste så gott som uteslutande vara orsakad av effekterna av spridningen av covid-19.
 • Företagets nettoomsättning måste ha varit minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020.
 • Lägsta möjliga summa på stödet är 5 000 kronor.
 • Företaget får inte under perioden mars 2020–juni 2021 fatta eller verkställa ett beslut om vinstutdelning.
 • Företaget ska har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd o dyl samt annat statligt stöd för omsättningstappet.

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget. För förlustföretag sker beräkningen på bruttoresultat enligt särskilda regler.

Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den 29 februari 2020 var ett i ekonomiska svårigheter eller vid tiden för prövningen av ansökan kan anses bl.a. vara på obestånd, har näringsförbud, eller har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Giltiga fasta kostnader

Enligt regeringens förordning ges stöd med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019, multiplicerad med 0,75. Med fasta kostnader avses:

 • hyra och leasing
 • räntor
 • värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar
 • fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
 • förbrukning av vatten och elektricitet (med undantag för industriel), avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler
 • städning, sophantering, larm och bevakning
 • tjänster som avser tvätt av textilier
 • försäkringar mot ekonomisk förlust
 • djurfoder
 • franchiseavgifter
 • offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter
 • royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter.

Vissa fasta kostnader räknas inte som kostnader som kan vara stödgrundande, bland annat kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster, som är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet eller som är hänförliga till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet.

Ansökan

Möjligheten att söka stöd sker genom Skatteverket, mellan 22 juni och 31 augusti 2020.

Ansökan som skickas till Skatteverket måste innehålla uppgifter om nedgången i nettoomsättning samt dess orsaker, om företaget haft ekonomiska problem innan coronakrisen, vilka fasta kostnader som ansökan avser, uppgift om försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättningar samt statligt stöd som erhållits på grund av minskad omsättning, och övriga uppgifter som Skatteverket kan behöva (exempelvis om eventuella vinstutdelningar).

Vid ansökan om stöd över 100 000 kronor (i vissa fall även under om Skatteverket bedömer att det behövs) krävs att till ansökan biläggs ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Revisorn ska yttra sig bland annat över uppgifter i ansökan om nedgången i företagets nettoomsättning, summan av företagets fasta kostnader för mars och april 2020, och huruvida företaget har tagit emot nämnda ersättningar och stöd. Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och andra underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Är ansökan om stöd på över 300 000 kronor ska revisorn bestyrka dessa uppgifter med rimlig säkerhet.

Uppgifterna i ansökan lämnas på heder och samvete. Vid ändrade omständigheter är företaget skyldigt att omgående anmäla detta till Skatteverket, eller om uppgifter framkommit som ändrar grunden för stöd.

Behandling av stödet

Stöd ges med max 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. I koncerner är dock maxsumman 150 miljoner kronor totalt.

Beslutat stöd utbetalas på företagets skattekonto. Stödsumman ska som huvudregel tas upp om näringsbidrag vid inkomstbeskattningen, det beskattningsår då stödet beslutas.

Har ett stöd tillgodoförts ett bolag på felaktig grund eller med för högt belopp, är företaget återbetalningsskyldigt för stödet. Korrigering kan dock ske om företaget till exempel får ändrade kostnader eller utbetalda försäkringar efter att omställningsstödet utbetalats. Om ett återbetalningskrav skulle innebära betydande skada för företaget får Skatteverket överenskomma om avbetalning. Om det är tveksamt hur mycket pengar som ska återbetalas ska Skatteverket bevilja anstånd tills frågan är klargjord.

Återbetalning ska ske till ett särskilt konto, senast sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket beslutat om återkrav. Om återbetalning inte sker i tid tas dröjsmålsränta ut på beloppet, från och med dagen efter att stödet tillgodoförts. Skatteverket får för säkerställande av återbetalning ta den betalningsskyldiges egendom i anspråk i enlighet med skatteförfarandelagen. Ett återkrav som inte betalas i rätt tid lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Skatteverkets beslut om omställningsstöd kan överklagas till behörig förvaltningsrätt. Prövningstillstånd krävs för överklagan till kammarrätt. Sekretess till skydd för enskild bör gälla vid Skatteverkets handläggning av stödet.

Kontroller

Skatteverkets föreslås få en mängd kontrollmöjligheter kopplat till stödet och ansökningar om det. Skatteverket ska kunna förelägga företag att fullgöra sina skyldigheter, till exempel om uppgiftslämnande. Även tredje man kan föreläggas att lämna uppgifter till Skatteverket, avseende affärer som har gjorts med någon som har erhållit omställningsstöd. Möjlighet till revision och kontrollbesök för att kontrollera företags rätt till stöd. Sådana kontrollbesök kan ske utan underrättelse innan, men verksamheten ska då inte hindras i onödan och proportionalitetsprincipen ska iakttas. Revision kan komma att genomföras i det stödmottagande företagets lokaler, vilka också kan förseglas, och handlingar beslagtas som bevissäkring.

Företrädaransvar

Om en företrädare för en juridisk person vid ansökan om omställningsstöd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att stöd har tillgodoförts med ett för stort belopp, ska företrädaren tillsammans med den juridiska personen bli skyldig att betala beloppet i fråga. (Vad gäller kravet på grov oaktsamhet för ansvar råder dock viss osäkerhet, eftersom regeringen föreslår att även så kallad ”omedveten oaktsamhet” kan klassas som grov och kunna leda till företrädaransvar.)

Straff

Straffbestämmelser föreslås införas, med innebörden att den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden enligt skyldighet, med följden att fara föreligger för att omställningsstöd tillgodoförs felaktigt eller felaktigt utbetalt stöd inte återkrävs, kan dömas till böter eller upp till sex års fängelse. Man kan bli dömd för brottet oavsett vad man trodde eller insåg om faran för felaktighet.

Vid Finansutskottets behandling av propositionen tidigare i veckan, beslutade utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen, om att regeringen bör återkomma med förslag till åtgärder som stärker de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19.

Fler nyheter från Företagarna