podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Checklista för offentlig upphandling

Vill du vara med i en upphandling i din kommun eller annan myndighet? Här är en checklista som stöd när du ska lägga anbud och om du vill överklaga en upphandling.

När du ska lägga anbud:

 • Bevaka aktuella upphandlingar inom ditt område.
 • Börja jobba med aktuellt anbud i god tid innan anbudstidens utgång. Gå igenom alla s.k. skall-krav, bör-krav och utvärderingskriterier och bedöm om du kan uppfylla dem. Läs kontraktsvillkoren och ta ställning till om de är acceptabla för er.
 • Studera upphandlingsunderlaget mycket noga, så att du inte missar något obligatoriskt krav eller tar med något som inte efterfrågas. Kontakta ansvarig handläggare på den upphandlande myndigheten om något är otydligt eller oklart i upphandlingsunderlaget.
 • Alla upphandlingar ska uppfylla de grundläggande principerna. Detta innebär exempelvis att alla leverantörer ska behandlas lika (likabehandlingsprincipen, att upphandlingsförfarandet ska präglas av öppenhet och förutsebarhet (öppenhetsprincipen) och att kraven som ställs får inte gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med upphandlingen (proportionalitetsprincipen).
  Läs mer om principerna
 • Om den upphandlande myndigheten har genomfört upphandlingar inom samma område tidigare, kan det vara en god idé att begära ut det vinnande anbudet för att få tips på hur man kan skriva.
 • Om upphandlingen är för stor för ditt företag finns möjlighet att samarbeta med andra företag.
 • Läs igenom anbudet en extra gång innan du lämnar in det, så att du försäkrar dig om att du inte missat något (framför allt ska alla skall-krav ovillkorligen vara uppfyllda). Se också till att alla intyg, certifikat m.m. som efterfrågas finns med.
 • Glöm inte att underteckna anbudet. Se till att det är behörig firmatecknare som undertecknar, om detta krävs i förfrågningsunderlaget.
 • Kom ihåg att anbudet blir bindande för dig.
 • Som huvudregel blir alla anbud offentliga efter avslutad upphandling. Om det finns känsliga uppgifter i ditt anbud bör du därför begära att dessa sekretessbeläggs.
 • Om du inte vinner upphandlingen så kan det vara värt att begära ut det vinnande anbudet och studera hur det företaget lagt upp sitt anbud, det kan ge tips inför kommande upphandlingar.

Lyssna på Juristerna svarar: Offentlig upphandling

Vid överklagande:

 • En leverantör som deltagit i en upphandling kan som huvudregel överklaga till domstol (förvaltningsrätt) inom tio eller femton dagar (beroende på kommunikationssätt) från det att upphandlingsbeslutet skickats ut från den upphandlande myndigheten
 • Direktupphandlingar som inte förhandsannonserats (s.k. förhandsinsyn) kan överklagas av leverantör som lidit skada. Detta ska ske inom sex månader från det att avtal slutits. Avtal som är en följd av otillåten direktupphandling kan oglitigförklaras.
 • Begäran om skadestånd lämnas in till tingsrätt inom ett år från den tid då avtal slöts mellan den upphandlande myndigheten och den vinnande leverantören.
 • Om de grundläggande principerna inte har följts kan detta vara skäl för att överklaga.

 • Utgå ifrån ovanstående principer och hänvisa till dem när du överklagar en upphandling. Det är viktigt att grunderna för ditt överklagande är tydligt angivna.

Ta gärna kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning! Bra information om offentlig upphandling finns också på www.konkurrensverket.se och www.upphandlingsstodet.se

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Läs svar på vanliga frågor om offentlig upphandling i vår FAQ

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.

Företagarna Nyheter

Nyheter från hela landet för dig som driver företag eller fattar beslut som påverkar företagare.