headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Visstidsanställning

Visstidsanställning - vad är det?

21 feb 2017
Allmän visstidsanställning är en slags tidsbegränsad anställning som kan användas utan att något särskilt skäl anges från arbetsgivarens sida.

Allmän visstidsanställning är en slags tidsbegränsad anställning som kan användas utan att något särskilt skäl anges från arbetsgivarens sida. Den används ofta vid tillfälliga arbetstoppar. Om en arbetstagare varit allmänt visstidsanställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

LAS innehåller regler för hur många tidsbegränsade anställningar som kan staplas efter varandra om den senaste anställningen är en allmän visstid. Om den allmänna visstidsanställningen ingåtts den 1 maj 2016 eller senare övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning när den sammanlagda tidsbegränsade anställningstiden med anställningsformerna vikariat, säsongsanställd och allmän visstidsanställning överstiger 24 månader under en period om anställningarna har följt efter varandra.

En anställning ska anses ha följt efter varandra om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Arbetstagaren får tillgodoräkna sig anställningstid hos en tidigare arbetsgivare om arbetstagaren bytt anställning inom en koncern eller i samband med verksamhetsövergång eller konkurs.

Detta innebär att ett avbrott om minst sex månader mellan de olika tidsbegränsade anställningarna krävs om de inte ska ingå denna begränsningsregel och den totala anställningstiden då inte får överstiga 24 månader innan det övergår till en tillsvidareanställning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap