headphones newspaper video-player

Remissvar: Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Företagarna är mycket kritiska till Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur för dess föreskrifter.
Publicerad 30 dec 2020

Nedan är bara en kortfattad beskrivning av remissvaret. Ladda ner hela svaret över Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som pdf.

Företagarna delar Arbetsmiljöverkets åsikt att nuvarande föreskrifter behöver omarbetas och att det behövs en ny struktur som gör det lättare att hitta och förstå regelverket. Förslaget har dock allvarliga brister.

Den föreslagna strukturen

Företagarna anser att strukturen i förslaget borde utgå från ett verksamhetsperspektiv eller arbetsplatsperspektiv för att underlätta för framför allt mindre arbetsgivare. En liten arbetsgivare vill snabbt kunna sätta fokus och hitta det som berör dem. Att enbart stuva om föreskrifterna i färre häften innebär inte automatiskt att det blir enklare och tydligare för ett litet företag att hitta och förstå regelverket, även om detta har varit Arbetsmiljöverkets syfte.

Tydlighet och språk

Företagarna förstår att Arbetsmiljöverket har försökt göra språket enklare men även i detta avseende anser vi att Arbetsmiljöverket inte tillräckligt noggrant har bearbetat texterna. På många ställen upplevs texterna väldigt svårlästa och krystade trots språkbearbetningen. Detta behöver se över igen för att enhetliggöra språk, definitioner och underlätta för dem som ska tillämpa föreskrifterna.

Tolkningskonsekvenser

Företagarna anser att för att lyckas med en ny struktur och nytt sätt att hitta i regelverket bör det nuvarande förslaget sättas på paus. Detta tills en digital struktur finns färdig, som dessutom bör tas fram i samarbete med företrädare för mindre företag och parter. Föreskrifterna behöver gås igenom för att klargöra vilka förändringar språkbearbetningen gjort och vilka allmänna råd som i vissa fall bortfallit eller upphöjts till paragraftext. Detta arbete är mycket viktigt då vi tillsammans med andra organisationer upptäckt att språkbearbetningen får tolkningskonsekvenser.

Administration

Arbetsmiljöverket hävdar i konsekvensutredningen att det inte har gjorts några förändringar av reglerna i sak vilket Företagarna anser. Detta kommer bland annat att medföra kraftigt ökat administrativt arbete för företagen, bland annat genom att de måste se över sina rutiner för att säkerställa att kraven efterlevs.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.