För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagsbarometern 2019

Optimistiska småföretag upplever en allt svagare konjunktur.

Ladda ner Småföretagsbarometern 2019 som pdf-fil (riksrapporten).

Ladda ner Småföretagsbarometern för ditt län som pdf-fil. 

Den sammantagna konjunkturindikatorn är en sammanslagning av de underliggande indikatorerna över sysselsättning, omsättning och orderingång. Ett nettotal över noll innebär att andelen företag som upplever en god konjunktur är större än andelen som upplever det motsatta.

Konjunkturen hos landets småföretag med 1–49 anställda har försvagats under det senaste året. Den samlade konjunkturindikatorn i Småföretagsbarometer 2019 sjönk till 61 jämfört med 69 förra året och är därmed långt under det historiska snittet på 76. Det är dessutom en påtagligt svagare konjunktur än vad företagarna förväntade sig förra året. Då förväntades konjunkturindikatorn att stiga till 81. Företagens högt ställda förväntningar har alltså inte infriats under året, vilket också förklarar varför de nu ytterligare reviderat ned förväntningarna inför de kommande tolv månaderna. I den sammantagna konjunkturindikatorn är det framförallt sysselsättningen som ökat långsammare än prognosticerat. Även orderingång och omsättning har utvecklats svagare än förväntat. En trolig förklaring till att tillväxttakten avtagit under året är, liksom tidigare år, att många småföretag redan har nått sina kapacitetstak. Svårigheter att hitta personal med rätt kompetens och höga kostnader för att ha anställda är exempel på utmaningar som gör det svårt för företag att expandera och att på kort tid anpassa och förändra produktionstakten.

Konjunkturindikatorn minskar

Det är andra året i rad som konjunkturindikatorn minskar och den är nu på lägsta nivån sedan 2013, det vill säga i efterdyningarna av eurokrisen. De främsta orsakerna till nedgången jämfört med föregående undersökning är en svagare ökning i företagens orderingång följt av sysselsättning och omsättning. Småföretagen upplever alltså fortsatt en relativt god tillväxt även om konjunkturtoppen har passerats.

fig-1.jpg

Företagarna är emellertid fortfarande optimistiska om framtiden och konjunkturindikatorn förväntas stiga till 79 under det kommande året, plus 18 indexenheter. Det är dock något lägre jämfört med hur de svarade för ett år sedan (81). Det är främst sysselsättningsplanerna som driver upp konjunkturindikatorn, plus 11 indexenheter till ett nettotal på 18, vilket är något högre förväntningar på sysselsättningstillväxten jämfört med ifjol. Orderingång och omsättning förväntas också förbättras under det närmaste året även om förväntningarna inte är lika höga som i fjolårets undersökning.

Sysselsättning, omsättning, order, konjunkturindikator senaste  12 månaderna, län och riket

 

Småföretagen tenderar, generellt, att överskatta den framtida utvecklingen. Sedan 2016 har skillnaden mellan förväntad och faktisk utveckling av konjunkturindikator ökat. Möjliga förklaringar till detta är, förutom risken för en svagare omvärldskonjunktur, att företagen påverkas av kapacitetsbegränsningar och tillväxthinder som sammantaget kan leda till ett svagare konjunkturutfall än förväntat.

Gå till nästa kapitel: Sammanfattning