För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra att revisionsplikten inte återinförs

Publicerad 19 jun 2024
Företagarna välkomnar att det inte blir någon återinförd revisionsplikt för mindre företag, men regeringen går vidare med andra utökade kontroller och sanktioner.

I slutet av förra veckan landade två lagrådsremisser från regeringen, baserade på utredningar från 2019 respektive 2023. Det mest glädjande beskedet var att regeringen avfärdar förslaget om att återinföra revisionsplikt för mindre företag.

− Vi är förstås glada att regeringen nu tydligt lägger bort tanken om revisionsplikt. Företagarna har arbetat intensivt med frågan de senaste åren, så det får ses som en framgång, säger Erik Östman, Företagarnas expert på regelförenkling.

Företagarna avstyrker med bestämdhet ett återinförande av revisionsplikten.

Skötsamma företag lämnas i fred

Sedan 2010 är företag med färre än tre anställda och med balansomslutning under 1,5 miljoner kronor respektive nettoomsättning under tre miljoner kronor undantagna från krav på att ha revisor.

Regeringen skriver i lagrådsremissen att en återinförd revisionsplikt skulle ”innebära att ett brett kollektiv av skötsamma småföretagare skulle få bära kostnaden för att motverka oegentligheter och regelöverträdelser i en minoritet av företagen”. Regeringen tar också fasta på vad såväl Företagarna som Revisorsinspektionen framhållit under processen, att bristen på revisorer gör det praktiskt omöjligt att återinföra revisionsplikt för alla företag. 

− Vi anser att regeringen snarare borde titta på förslagen i Förenklingsutredningen från 2021, som föreslog att höja gränsvärdena, säger Erik Östman. 

Företagarnas remissyttrande över förenklingsutredningen SOU 2021:60.

Gör det möjligt anmäla brott digitalt

Ett annat positivt besked i samma lagrådsremiss är att straffet för företagskapning skärps. Straffet föreslås vara samma som för olovlig identitetsanvändning, alltså böter eller fängelse upp till två år. 

− Något som också behöver göras är att se till att bedrägerier i form av företagskapningar ska gå att anmäla digitalt på Polismyndighetens hemsida. Att som utsatt hänvisas till att ringa 114 14, vilket inte sällan är belagt med långa kötider, påverkar anmälningsbenägenheten negativt och leder till ökade mörkertal i brottsstatistiken, säger Tobias Adielsson, Företagarnas expert på brott och säkerhet.

Tobias Adielsson: Strålkastaren på brott mot företagare

Proportionerliga skärpningar?

Alla besked i de två lagrådsremisserna var dock inte lika positiva. Regeringen föreslår ett antal utökade kontroller och sanktioner, bland annat:

  • Föreläggande att inställa sig fysiskt hos Bolagsverket i Sundsvall vid kontroll av uppgifter eller registrering av företag.
  • Alla ekonomiska föreningar blir skyldiga att lämna in årsredovisning till Bolagsverket.
  • Kraftig höjning av straffavgifter vid för sent inlämnande av årsredovisning.
  • Skärpta jävsregler för ledamöter i stiftelser.
  • Ökade föreläggandemöjligheter att bedöma förutsättningar för F-skattgodkännande.
  • Utökad prövning av fåmansföretag som ansöker om F-skatt.
  • Påtagligt utökade möjligheter för Skatteverket att återkalla F-skattgodkännande.

− Vissa av de föreslagna skärpningarna kan säkert ha sina skäl. Dock är det i många av fallen oklart hur stora problemen är i dagsläget och om åtgärderna är proportionerliga. Ökade krav för att bedriva företagande borde matchas av förenklade eller minskade regler på andra områden inom näringspolitiken, säger Patrick Krassén, policychef på Företagarna. 

Fler nyheter från Företagarna