För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler från årsskiftet 2023/24

Publicerad 23 nov 2023
Ett nytt år innebär att nya lagar och regler träder i kraft. I den här artikeln har Företagarnas jurister och experter listat många nya författningar som det kan vara bra att känna till som företagare.

Skottåret 2024 börjar på en måndag och efter tre vanliga vardagar är det på fredagen dags för Trettondagsafton, en typisk dag för frågor om vad som egentligen gäller. Är det en ledig dag? Halvdag? Olika företag har sina egna bestämmelser för arbetstider just den dagen, men när det är nytt år börjar i vanlig ordning en rad nya lagar och regler gälla som alla har att förhålla sig till. I den här artikeln har Företagarnas experter och jurister samlat några av dem som det är bra att du som är företagare känner till.

Nyheterna spänner över en rad olika områden. Se hela innehållsförteckningen nedan.

Skatter på arbete och företag m.m.
Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar
Förstärkt jobbskatteavdrag
Indexering av jobbskatteavdraget för äldre och höjd åldersgräns till 66 år
Utvidgad tidsgräns för expertskatt Justering av beräkning av FoU-avdraget
Pausad indexering av skiktgränsen för statlig inkomstskatt
Höjning av jämförelseränta (ränteförmån)
Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Skatter på konsumtion m.m.
Rättelse: Sänkt plastpåseskatt genomförs ej
Sänkt skatt på bensin och diesel
Utökad nedsättning av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i arbetsmaskiner
Justerad skatt på naturgrus och avfall
Avdrag för uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster 

Folkhälsa
Produktanmälan och rapporteringsskyldighet för tobaksfria nikotinprodukter 

Miljö och hållbarhet
Obligatorisk utsortering av matavfall
Marknadsdrivna system för materialåtervinning
Producentansvar för däck
Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar
EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning
Ny uppgiftsinlämning för kemiska blandningar

Trygghet och brottsbekämpning
Ny lag och ny förordning om ordningsvakter
Utbetalningsmyndigheten inleder sin verksamhet
Skärpta straff för brott med skjutvapen och explosiva varor
Ny lag om frysning av tillgångar (sanktioner mot terrorism)
Förstärkt reglering av valutaväxlare

Import och export
Gränstullsamarbetet med Åland upphör
Transporter
Nya regler för drönare  

Övrigt
Auktorisationssystem för digitala brevlådor

 

Skatter på arbete och företag m.m.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas från 1 januari 2024. Nedsättningen infördes under 2019 för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Vid beräkningen av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften ska äldre bestämmelser fortfarande gälla för ersättning som utges före ikraftträdandet.

Regeringens promemoria (Fi2023/01512) om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar...

Företagarnas remissyttrande över promemorian.

Förstärkt jobbskatteavdrag

Från 1 januari 2024 förstärks det ordinarie jobbskatteavdraget med inriktning på att främst minska inkomstbeskattningen för heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. För den som har en månadslön på 35 000 kronor motsvarar det en skattesänkning med cirka 230 kronor per månad.

Regeringens promemoria (Fi2023/01515) Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension...

Företagarnas remissyttrande.

Indexering av jobbskatteavdraget för äldre och höjd åldersgräns till 66 år

Från 1 januari 2024 införs en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs från 65 till 66 år. Dessutom utökas detta jobbskatteavdrag ytterligare för personer som vid årets ingång har fyllt 69 år. Utöver det utökas det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år.

Regeringens proposition (2023/24:13) Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension.

Företagarnas remissyttrande.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Från 1 januari 2024 utvidgas skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner till att gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades och ska omfatta vistelser i Sverige som är avsedda att vara högst sju år. Förändringen innebär att tidsgränsen utvidgas från fem år till sju år. Reglerna ska tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjats efter den 31 mars 2023.

Regeringens promemoria (Fi2023/01516) Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

Företagarnas remissyttrande.

Justering av beräkning av FoU-avdraget

Beräkningen av avdrag som företag som bedriver kvalificerad forskning- och utvecklingsverksamhet kan använda justeras från 1 januari 2024 till följd av att avgifterna i dag lägre än när FoU-avdraget och den generella nedsättningen av egenavgifterna infördes.

Regeringens promemoria (Fi2023/01513) Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna... 

Företagarnas remissyttrande. 

Pausad indexering av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

Indexeringen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas under 2024 och uppgår därför under beskattningsåret 2024 till 598 500 kronor (månadslön på 49 875 kronor). Utan pausad indexering hade skiktgränsen varit 666 200 kronor (månadslön på 55 516 kronor). Ändringen träder i kraft 1 januari 2024.

Regeringens proposition (2023/24:27) Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024.

Företagarnas remissyttrande.

Höjning av jämförelseränta (ränteförmån)

Jämförelseräntan vid beräkning av ränteförmån höjs 1 januari 2024 med 0,5 procentenheter, till 1,5 procent över statslåneräntan. Ränteförmånen som avses uppkommer när en anställd eller en uppdragstagare får ett räntefritt lån eller ett lån där räntan understiger marknadsräntan, av arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren. Enligt gällande regler förmånsbeskattas skillnaden mellan statslåneräntan plus en procentenhet (jämförelseräntan) och den ränta som låntagaren betalar på sitt förmånliga lån.

Regeringens promemoria (Fi2023/01517) Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024

Företagarnas remissyttrande.

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Från 1 januari 2024 tas en tilläggsskatt ut i mycket stora företag. Det är nya regler som gäller för koncerner där de ingående företagens sammantagna årliga intäkter uppgår till ett gränsbelopp om minst 750 miljoner euro. Genom ny lagstiftning implementeras ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner i svensk rätt.

Regeringens proposition (2023/24:32) Tilläggsskatt för företag i stora koncerner.

Företagarnas remissyttrande. 

Skatter på konsumtion m.m.

Förslag på sänkt plastpåseskatt genomförs ej

Rättelse: Enligt förslag från regeringen skulle normalskattesatsen per plastbärkasse sänkas 1 januari 2024 till 50 öre per plastbärkasse. Skattesatsen för mycket tunna plastbärkassar skulle sänkas till 5 öre per plastbärkasse. Dessa ändringar genomförs ej 1 januari. 

Regeingen skriver i budgetpropositionen för 2024: "Regeringens förslag: Skatten på plastbärkassar avskaffas genom att lagen om skatt på plastbärkassar upphävs. Promemorians förslag överensstämmer inte med regeringens. I promemorian föreslås sänkt skatt på plastbärkassar."

Den 1 november 2024 kommer skatten på plastbärkassar avskaffas. Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2024: "Lagen om upphävande av lagen om skatt på plastbärkassar
träder i kraft den 1 november 2024. Den upphävda lagen gäller dock för förhållanden
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet."

Regeringens promemoria (Fi2023/01508) Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024.

Företagarnas remissyttrande.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Den 1 januari 2024 sänks energi- och koldioxidskattenskatten på bensin (miljöklass 1) med 1,31 kronor jämfört med vad den annars skulle vara (omräkningsregler hade annars lett till höjd skatt). Summan av energi- och koldioxidskatten för sådan bensin blir 60 öre lägre per liter 2024 än skatten 2023.

Även skatten på diesel sänks, ner mot EU:s minimiskattenivå. Det innebär en sänkning på ungefär 43 öre per liter (inklusive mervärdesskatt) jämfört med nivån som skulle ha gällt 2024 enligt nuvarande regelverk, men en viss höjning jämfört med 2023 års nivå.

Regeringens proposition (2023/24:24) Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel.

Företagarnas remissyttrande.

Utökad nedsättning av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i arbetsmaskiner

Den 1 januari 2024 träder ändringar i kraft som innebär en utökning under året 2024 av nedsättningen av koldioxid- och energiskatten på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Detta innebär att den som förbrukar diesel enligt ovan ska medges återbetalning av koldioxidskatt med 2 456 kronor per kubikmeter och av energiskatt med 1 470 kronor per kubikmeter. Återbetalning sker genom ett ansökningsförfarande kvartalsvis.

Regeringens proposition (2023/24:24) Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel.

Företagarnas remissyttrande.

Justerad skatt på naturgrus och avfall

Från 1 januari 2024 ska skattesatsen för skatt på naturgrus vara 22 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2024 och skattesatsen för avfallsskatt ska vara 725 kronor per ton avfall för kalenderåret 2024.

För 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen åter bestämmas genom omräkning utifrån konsumentprisindex (KPI) men med utgångspunkt i gällande skattesatser och förändringar i KPI mellan juni 2023 och juni året före det år som omräkningen avser. Det årliga schabloniserade tillägget om två procentenheter, så kallad BNP-indexering, ska tas bort för båda dessa skatter.

Regeringens promemoria (Fi2023/01511) Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024

Företagarnas remissyttrande. 

Avdrag för uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster

Den 1 januari 2024 höjs schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter från 40 000 kronor till 50 000 kronor. Avdraget ska, så som det redan är, vara gemensamt för dels sådan uthyrning, dels försäljning av produkter från privatbostadsfastigheter och privatbostäder.

Samtidigt höjs beloppsgränsen för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och uppdelning i lotter genom klyvning enligt 11 kap. samma lag från 5 000 kronor till 42 000 kronor.

Det schabloniserade omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser höjs från 5 000 kronor till 12 000 kronor. Beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet höjs från 600 kronor till 1 500 kronor.

Regeringens promemoria (Fi2023/01514) Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024.

Företagarnas remissyttrande. 

 

Folkhälsa

Produktanmälan och rapporteringsskyldighet för tobaksfria nikotinprodukter

Från 1 januari 2024 gäller nya regler om produktanmälan och rapporteringsskyldighet för tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter, som till exempel tobaksfritt snus. Dessa finns i föreskrifter som Folkhälsomyndigheten tagit fram som komplement till Lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

För tobaksfria nikotinprodukter som har tillhandahållits konsumenter på marknaden före 1 januari 2024, ska en produktanmälan göras senast 1 februari 2024.

Folkhälsomyndigheten kommer 1 januari 2024 lansera den tekniska lösning som ska användas för bland annat anmälan av tobaksfria nikotinprodukter. Det kommer inte finnas möjlighet att testa eller på annat sätt få åtkomst till systemet innan dess.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Miljö och hållbarhet

Obligatorisk utsortering av matavfall

1 januari 2024 börjar EU:s krav på utsortering och separat insamling av bioavfall gälla i svensk lagstiftning genom förändringar i avfallsförordningen.

Både verksamheter och hushåll skall sortera ut bioavfall och förvara det skilt från annat avfall. Dessutom ska den som samlar in avfall som sorterats ut samla in det separat. Den som behandlar bioavfall ska prioritera materialåtervinning, eller annan behandling som sammantaget ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än materialåtervinning. Verksamheter som ger upphov till bioavfall som inte är kommunalt avfall ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat och lämnas till en behandlingsanläggning. 

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Marknadsdrivna system för materialåtervinning

Från 1 januari 2024 får utsorterat förpackningsavfall som uppkommit i verksamheter (butiker, restauranger, industrier m.m.) endast samlas in och behandlas av producentansvarsorganisationer och aktörer som driver marknadsdrivna system för återanvändning. Den som vill driva ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska anmäla det till Naturvårdsverket.

Den som samlar in verksamheters förpackningsavfall i ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket. Den första rapporteringen ska lämnas in senast den 31 mars 2025, för uppgifter om kalenderåret 2024.

(Definitioner: Med ett system för återanvändning menas förpackningar från hushåll och verksamheter och det finns inga krav på att samla in och återvinna förpackningarna. I ett marknadsdrivet system för återanvändning roterar endast förpackningar från verksamheter, med krav på att samla in och återvinna förpackningar när de blir avfall.)

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Producentansvar för däck

Den 1 januari 2024 träder en ny förordning om producentansvar för däck i kraft. Vissa av bestämmelserna tillämpas redan tidigare. Förordningen innehåller nya bestämmelser som innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer inom producentansvaret.

Enligt definitionen i den nya förordningen är en producent den som yrkesmässigt först tillhandahåller däck på den svenska marknaden. Verksamheter som regummerar däck som redan har funnits på marknaden i Sverige omfattas därför inte av producentansvaret. Verksamheter som regummerar importerade däck eller däckstommar omfattas dock.

Däckproducenter måste anlita eller själv tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar emot och samlar in uttjänta däck. Naturvårdsverket godkänner producentansvarsorganisationer. Dessa ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket varje år senast 31 mars. Första gången rapporteringen ska göras är senast 31 mars 2025 för uppgifter gällande 2024.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar

Med start 2024 tillför regeringen 250 miljoner kronor per år under perioden 2024–2025 till en ny skrotningspremie. Syftet är att stimulera att äldre bilar med förbränningsmotorer fasas ut. Premien ska gå till dem som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller leasa en elbil i stället.

När regeringen presenterade den tillfälliga skrotningspremien 6 september 2023 sade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att regeringen återkommer med detaljerna om utformningen efter en dialog som inleds med EU för att säkerställa att stödet är i enlighet med rådande EU-lagstiftning.

Regeringens pressträff om Klimatklivet och andra klimatsatsningar, där skrotningspremien presenterades.

EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning

Den 1 januari 2024 börjar bestämmelserna i EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning gälla i så mån att ny lagstiftning ersätter det tidigare direktivet NFRD (Non Financial Reporting Directive), samt Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive) börjar 1 januari 2024 gälla för företag räkenskapsåret 2024 som redan hållbarhetsredovisar enligt NFRD (Non Financial Reporting Directive), som ersätts av CSRD. Det handlar om noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda.

Små och medelstora företag blir skyldiga att följa CSRD 2027 för räkenskapsåret 2026. 

Nya regler om hållbarhetsredovisning SOU 2023:35.

Företagarnas remissyttrande. 

Ny uppgiftsinlämning för kemiska blandningar

Från 1 januari 2024 måste den som tillverkar eller importerar kemiska blandningar som endast är avsedda för industriell slutanvändning lämna nya uppgifter för giftinformation via den europeiska kemikaliemyndigheten Echas inlämningsportal.

Reglerna om att lämna uppgifter till giftinformationscentraler finns i CLP-förordningen. Den innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar.

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

 

Trygghet och brottsbekämpning

Ny lag och ny förordning om ordningsvakter

1 januari 2024 börjar en ny lag och en ny förordning om ordningsvakter att gälla. Förändringen innebär att ordningsvakter kommer att kunna användas för fler ändamål. De kan enligt den nya lagen medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Ordningsvakter får även fler befogenheter. De får genomföra kroppsvisitation för att fastställa någons identitet och i vissa fall transportera omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol. För att ha rätt kompetens för att utföra de nya uppgifterna måste ordningsvakter som har ett giltigt förordnande genomgå en kompletterande utbildning eller fortbildning.

Regeringens proposition (2022/23:91) En ny lag om ordningsvakter.

Företagarnas remissyttrande. 

Läs mer på Polisens webbplats.

Utbetalningsmyndigheten inleder sin verksamhet

En ny statlig myndighet, Utbetalningsmyndigheten, inleder sin verksamhet 1 januari 2024. Den har till uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten kommer att ha två huvudsakliga uppgifter; administration av ett system med transaktionskonto samt dataanalys och granskning.

Utbetalningsmyndigheten (Prop. 2022/23:34)

Skärpta straff för brott med skjutvapen och explosiva varor

Den 1 januari 2024 skärps straffen för brott som typiskt sett begås i kriminella nätverk. Det handlar om de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor.

Straffskalorna för grovt brott ändras från fängelse i lägst två år och högst fem år till fängelse i lägst fyra år och högst sju år. Straffskalorna för synnerligen grovt brott ändras från fängelse i lägst fyra år och högst sju år till fängelse i lägst sex år och högst tio år. Maximistraffen för normalgradsbrott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fem år.

Regeringens proposition (2023/24:33) Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten.

Ny lag om frysning av tillgångar (sanktioner mot terrorism)

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag att gälla om frysning av tillgångar. Lagen ska inte gälla de fysiska eller juridiska personer som i stället omfattas av frysningsåtgärder enligt en förordning om ekonomiska sanktioner som har beslutats av EU. Dessutom genomförs en ändring i brottsbalken som innebär att svensk domstol ska vara behörig att döma över brott som har begåtts på en annan stats område enligt den föreslagna lagen om frysning av tillgångar, även om gärningen inte är straffbar enligt lagen på gärningsorten.

Ett beslut om frysning ska enligt förslaget få meddelas för den som skäligen kan misstänkas för brott enligt terroristbrottslagen, eller dömts för brott enligt den lagen. Regeringen föreslår också en ny bestämmelse som gör det möjligt att tillfälligt frysa tillgångar i enlighet med ett beslut från FN:s säkerhetsråd eller en sanktionskommitté under Säkerhetsrådet.

Syftet med lagen är att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser på sanktionsområdet.

Regeringens proposition (2022/23:137) Ekonomiska sanktioner mot terrorism.

Förstärkt reglering av valutaväxlare

Från 1 januari 2024 ska den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet (finansiella institut) registrera sig hos Finansinspektionen även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig omfattning eller är den huvudsakliga. Inspektionen ska kontrollera om registrerade finansiella institut följer penningtvättslagstiftningen och får ingripa mot de som inte sköter sig.

Det införs ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt institut eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut. Ett finansiellt institut ska till Finansinspektionen anmäla ändringar av de förhållanden som institutet har uppgett i sin ansökan om registrering, och Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för den som inte lämnar begärda upplysningar till inspektionen eller som bedriver registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering.

Regeringens proposition (2022/23:124) Förstärkt reglering av valutaväxlare...

 

Import och export

Gränstullsamarbetet med Åland upphör

Klarering av varor och transportmedel till och från Sverige kommer från 1 januari 2024 inte längre att hanteras av åländska tullen, utan av Tullverket.

När Tullverket vid årsskiftet börjar fasa ut TDS och ersätter det med det nya importsystemet kan avtalet i nuvarande form mellan Tullverket och åländska tullen inte längre tillämpas. Den som har handel till eller från Åland behöver se över sina tullrutiner.

Mer information på Tullverkets webbplats.

 

Transporter

Nya regler för drönare

Från 1 januari 2024 får obemannade luftfartyg, drönare, som både saknar C-klassning och släpps ut på marknaden det datumet eller senare enbart få flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Drönare som saknar C-klassning men som redan har släppts ut på marknaden före 1 januari 2024 får flyga som som begränsad A1 om de väger mindre än 250 gram eller som A3 om de väger mindre än 25 kilo.

Att drönaren släppts ut på marknaden betyder att en viss drönarmodell för första gången har blivit tillgänglig på marknaden för allmänheten.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

 

Övrigt


Auktorisationssystem för digitala brevlådor

Den 1 januari 2024 ersätts lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av ett auktorisationssystem för sådana tjänster. Lagen om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post börjar gälla.

Syftet med den nya lagen är att ge offentliga aktörer möjlighet att erbjuda service med hjälp av digitala tjänster på lika villkor samt att leverantörer som tillhandahåller en digital brevlåda ska kunna få ersättning för den tjänst som levereras. Lagändringen ska förbättra konkurrensen på marknaden för tjänster för elektronisk identifiering och för digital och göra att företag och privatpersoner får ökad tillgänglighet till säkra digitala brevlådor.

Bestämmelserna om behandling av leverantörer, information, utredning, ansökningsförfarande, godkännande, ingående av avtal, underrättelseskyldighet och skadestånd i lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska föras över till den nya lagen oförändrade i sak.

Regeringens proposition (2023/24:6) Auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och digital post

Läs mer på Diggs – Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Fler nyheter från Företagarna