För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler från januari 2023

Publicerad 25 nov 2022
Företagarnas juridiska rådgivning har sammanställt de viktigaste nya lagar och regler du som företagare behöver ha koll på apropå årsskiftet.

Uppdaterad med nytt innehåll 28 december. Senaste uppdateringen finns längst ner i artikeln. 

Snart är 2022 till ända och ett nytt år tar sin början. Till skillnad från nyårslöften som det snart brukar bli lite si och så med är lagar och regler inget man kan slira på. Dem måste man följa till punkt och pricka.

Företagarnas juridiska rådgivning har gått igenom årsskiftets skörd av ändringar i lagar och regler för att ta reda på vad som du som företagare behöver känna till.

Höjt reseavdrag

Den 1 januari 2023 höjs schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna.

För kostnader för arbetsresor med egen bil höjs beloppet till 2 kronor och 50 öre per kilometer. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer. Dock sker ingen förändring av avdragsrätten för förmånsbilar som drivs helt med el. Den uppgår fortsatt till 95 öre per kilometer.

Promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil, Fi2022/02813

Företagarnas remissyttrande över promemorian

Företagarna nyheter: Klokt behålla reseavdraget

Skattesänkning för personer över 65 år som arbetar

Från och med den 1 januari förstärks jobbskatteavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Lagändringen tillämpas för första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022. 

Skattesänkningen görs genom skattereduktion enligt följande:

22 procent av arbetsinkomsterna upp till och med 100 000 kronor. För arbetsinkomster över 100 000 kronor men under 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med tillägg på 7 procent av arbetsinkomsterna. För arbetsinkomster som överstiger 300 000 men inte 600 000 blir skattereduktionen 36 000 kronor.

Avtrappningen för arbetsinkomster som överstiger 600 000 lämnas oförändrad men eftersom den börjar från en högre nivå (36 000 kronor) innebär det ändå en sänkning av skatten på arbetsinkomster upp till cirka 1 800 000 kronor per år. Med andra ord är skattereduktionen helt utfasad för arbetsinkomster som överstiger cirka 1 800 000 kronor per år.

Promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar, Fi2022/02137

Budgetpropositionen för 2023, Prop. 2022/23:1 (Förslaget finns på sida 191.)

Rätt att kvarstå i anställningen till 69 år

Som en följd av den parlamentariska pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017 höjs åldern för arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen enligt 32 a § LAS stegvis. Den 1 januari 2023 ändras åldern från 68 år till 69 år.

Lagändringen påverkar även de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt som också höjs till 69 år, samt åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå i tillsvidareanställningar.

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Från och med den 1 januari 2023 förstärks skattereduktionen för installation av grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget, genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022. Observera att det enbart är hushåll som kan ta del av avdraget.

Propositionen Förstärkt skattereduktion för installation av solceller, Prop. 2022/23:15

Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Under 2023 pausas den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel genom en ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Lagändringens syfte är att undvika alltför höga priser på bensin och diesel under 2023.

Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2023.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU31

Rapportseminarium: Reduktionsplikten – ett medel för att uppnå klimatmålen eller ett hot mot Sveriges konkurrenskraft?

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt 

Från och med den 1 januari 2023 sänks energiskatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler. Inklusive moms innebär det att priset vid pump sänks med 1 krona per liter.

Pumppris och listpris – vad betalar du när du tankar?

Dessutom sänks den sammanlagda skatten på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Det är en åtgärd som krävs för att skattesänkningen ska komma i konflikt med EU:s märkningsdirektiv.

Promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion Fi2022/02850

Hårdare regler för nikotinprodukter

Från och med den 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av produktkrav och märkningskrav – till exempel att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration – med tillhörande straffbestämmelse.

Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven eller kraven på märkning enligt den nya lagen ska få fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden fram till den 1 juli 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

Inte bara tillverkare eller importör, utan även den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter har ett ansvar för att de produkter som säljs i butiken eller på webbplatsen uppfyller produktkraven.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU31

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och detaljhandlare på Folkhälsomyndighetens webbplats

Tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Företag med verksamhet inom sektorn för fossila bränslen (minst 75 procent av nettoomsättningen från utvinning av råpetroleum, naturgas eller kol, petroleumraffinering, tillverkning av stenkolsprodukter) och vars skattemässiga överskott år 2023 överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018–2021 ska betala en tillfällig skatt som uppgår till 33 procent och tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 procent.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på det beskattningsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2022.

Anledningen till den tillfälliga skatten är att bemöta de höga energipriserna. Skatten är ett resultat av EU-förordningen (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Proposition 2022/23:20 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Hårdare straff för trafikutbildning utan tillstånd

Från och med den 1 januari 2023 är det i större utsträckning än tidigare straffbart att bedriva trafikutbildning utan tillstånd eller i strid med andra tillämpliga regler. Straffen för den som driver olaglig utbildningsverksamhet skärps. Det ska även bli straffbart att övningsköra med personbil, lastbil, buss och motorcykel utan att ha med sig en identitetshandling.

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU19

Avfallsförbränningsskatten slopas

Avfallsförbränningsskatten avskaffas genom att lagen om skatt på avfall som förbränns upphävs den 1 januari 2023.

Avfallsförbränningsskattens syfte har varit att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering och uppfylla målet om att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland samt att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. En utvärdering av Skatteverkets har dock visat att skatten inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styr mot dessa syften.

Promemorian Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar, Fi2022/02588 

Nya regler om att plattformsföretag ska samla in och lämna uppgifter till Skatteverket

Plattformsoperatörerna kommer bli skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om alla rapporteringspliktiga säljare. Uppgifterna kan sedan överföras av Skatteverket till andra medlemsstater och tredjeländer med vilka det finns ett gällande avtal om sådant utbyte. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023 och plattformsföretag ska anmäla sig till Skatteverket senast den 30 juni 2023.

Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

Företagarnas remissyttrande över propositionen 

Arbetsplatsens adress ska lämnas i arbetsgivardeklaration och i förekommande fall i kontrolluppgift

Ny uppgift som ska lämnas i arbetsgivardeklaration för varje betalningsmottagare är arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden. Detta gäller för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022, det vill säga för löner som betalas i januari 2023 och senare.

Regeringens propositioner:

Proposition 2021/22:228. Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU1 Statens budget 2023 – Rambeslutet

Företagarnas remissyttrande över promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Företagarnas remissyttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna