För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Publicerad 4 feb 2022
Sammantaget ser Företagarna stora brister med förslaget, både till utformning och ändamålsenlighet.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk, som pdf.

Den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats föreslås ersättas av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral, regionalt differentierad skattereduktion från och med 1 januari 2023.

Skattereduktion ska enligt förslaget göras för den del av resan som enkel väg överstiger en nedre avståndsgräns, som föreslås vara 15 kilometer, utom i vissa särskilt angivna storstadskommuner, där i stället en nedre avståndsgräns på 30 kilometer ska gälla.

En gemensam övre avståndsgräns på 80 kilometer föreslås införas, som innebär att det inte föreligger någon rätt till skattereduktion för den del av arbetsresor som överstiger gränsen. Kravet på tidsvinst som finns i det nuvarande reseavdraget avskaffas.

Skattereduktionen föreslås beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret, dock högst 210 dagar, och rätt till skattereduktion ges endast om antalet resdagar som berättigar till skattereduktion överstiger 30. Skattereduktionen föreslås utgå med 50 öre per kilometer.

Företagarna framhåller att många företagare, och invånare i Sverige i stort, är beroende av bil för att få arbete och vardag att gå ihop. Den flexibilitet som tillgång till bil innebär, även vid kortare resor, måste tillmätas ett betydande värde när olika åtgärder övervägs. Eftersom skattereduktionen enligt förslaget ska vara färdmedelsneutralt görs ingen skillnad på färd med exempelvis dieseldriven buss, bensindriven bil eller elbil – så länge sträckan överstiger den nedre avståndsgränsen medges reduktionen. Man kan av detta skäl ifrågasätta den klimatpolitiska rationaliteten i förslaget.

Företagarna avstyrker förslaget om regional differentiering av den nedre avståndsgränsen. Avgränsningen och indelningen är godtycklig och försvagar systemets legitimitet ytterligare. Förslaget om 30 kilometers gräns i ett antal kommuner tar inte hänsyn till att tillgången till och priset för kollektivtrafik kan variera påtagligt även inom dessa kommuner. Företagarna avstyrker också en övre avståndsgräns. En sådan begränsning skulle missgynna i synnerhet personer bosatta i glesbygd.

Att de väg-, bro- och färjeavgifter som tillkommer vid reduktionsberättigad resa ska ingå i underlaget är kongruent med förslaget i övrigt. Dessa bör dock ingå fullt ut. Företagarna avstyrker således det ”golv” på 8 000 kronor som föreslås.

Kommittén föreslår att avdraget för arbetsresor med förmånsbil och egen bil i tjänsten avskaffas och att dessa resor i stället ska omfattas av skattereduktionen. Detta skulle innebära en kraftig skattehöjning för företagare jämfört med nuvarande läge, i synnerhet enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare.

Sammantaget ser Företagarna stora brister med förslaget, både till utformning och ändamålsenlighet.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.