podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande över promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Publicerad 31 okt 2022
Företagarna välkomnar överlag förslaget om att reseavdraget bibehålls. När förslaget om skattereduktion framfördes såg vi stora brister med det, både i utformning och ändamålsenlighet.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Promemorians förslag innebär att den beslutade förändringen av nuvarande reseavdrag till en skattereduktion, som skulle trätt i kraft 1 januari 2023, inte kommer införas. Den nu gällande modellen ska kvarstå, med några ändringar som föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Företagarna välkomnar överlag förslaget om att reseavdraget bibehålls. Likaså är det bra att de avståndsbegränsningar som fanns i reduktionen inte införs. Vi anser emellertid att den färdmedelsneutralitet som skulle införas är en bra princip i sak, och att färdmedelsneutralitet bör inkorporeras i reseavdraget.

Företagarna välkomnar att milersättningen höjs. Regeringen bör dock återkomma i frågan om hur milersättningen ska sättas för att fortlöpande bättre återspegla kostnader för bilanvändning, till exempel genom indexering. Företagarna anser inte att sänkningen av avdraget för förmånselbilar till 60 öre är tillräckligt väl motiverad i promemorian, särskilt sett till de fluktuerande elpriserna.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.