podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler sommaren 2022

Publicerad 24 maj 2022
Under sommaren börjar flera nya lagar och regler gälla. Här listar Företagarnas juridiska rådgivning de viktigaste att känna till.
Foto: Shutterstock.com.

Sommar, sol och administration. Skämt åsido. Som företagare gäller det hela tiden att hålla sig uppdaterad om politiska beslut som på ett eller annat sätt påverkar verksamheten. För att underlätta det arbetet har Företagarnas juridiska rådgivning gått igenom de viktigaste ändringarna i lagar och regler som börjar gälla under sommaren och som påverkar dig som företagare.

Detta är inte en komplett lista, men det är en lista över det som är viktigast att hålla kolla på, oavsett vilken bransch just du är verksam inom. 

Nya punkter i svarta listan om otillbörlig marknadsföring

Konsumentskyddet stärks genom att fyra nya punkter införs på den så kallade Svarta listan över affärsmetoder som under alla förhållanden ska anses otillbörliga. Detta innebär att det inte krävs att metoderna påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. De är otillbörliga oavsett vilket resultat de har lett till.

Punkterna kommer av revideringar i EU:s direktivet om otillbörliga affärsmetoder, som ändras genom det som kallas Ändringsdirektivet 2019/2161, vars syfte är att förbättra upprätthållandet och modernisera EU:s konsumentskyddsregler. Bestämmelserna i den Svarta listan kompletterar de allmänna bestämmelserna i marknadsföringslagen och börjar gälla direkt när direktivet ändras.

Reglerna börjar gälla den 28 maj 2022.

LÄS MER:
Regeringens lagrådsremiss: Ett moderniserat konsumentskydd

Företagarna Nyheter: Marknadsföringslagens svarta lista utökas

Företagarnas juridiska faq: Vilket ansvar har företag över kundrecensioner på webben?

Regeländringar för yrkestrafiken – genomförande av mobilitetspaketet

Ett flertal lagändringar genomförs för att genomföra EU:s mobilitetspaket. Paketet syftar till att skapa bättre arbetsvillkor för yrkesförare inom unionen, en mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen och ökad säkerhet på vägarna. De nya reglerna stärker kontrollen av transportföretagen och ska göra det svårare att utnyttja utländska yrkesförare.

En utstationeringsdeklaration ska kunna visas upp vid en vägkontroll. Om inte påförs transportföretaget en sanktionsavgift. Beställare av en transport påförs ansvar om utstationeringsdeklaration inte lämnats in trots att transport utförs av en utstationerad förare. Det klargörs även att utstationering föreligger när en förare som åt ett transportföretag som är etablerat i ett annat land utför inrikestransporter, till exempel cabotagetransporter, i Sverige. Slutligen föreslås att förare inte ska anses vara utstationerade i vissa fall.

Reglerna om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att få bedriva yrkesmässig trafik anpassas till den reviderade EU-förordningen. Regeringen bemyndigas att meddela sanktionsavgifter vid överträdelser av vissa regler på yrkestrafik- och taxitrafikområdet.

Lagändringarna börjar i huvudsak gälla den 15 juni 222.

LÄS MER:
Regeringens proposition 2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU15

Ökade krav på skriftlig information till anställda – genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) om skriftlig information till de anställda ändras så att det blir fler uppgifter som arbetsgivare är skyldig att lämna skriftlig information om. Dessutom kommer även de med kortare anställningar få rätt till skriftlig information om anställningsvillkoren. Även anställda som tidigare var helt undantagna från tillämpningen av LAS kommer få rätt att få skriftlig information och även om fattas av vissa andra regler i LAS, men inte till exempel kravet på saklig grund för uppsägning. Arbetsgivare ska i vissa fall lämna skriftlig motivering till varför en tidsbegränsat anställd inte får annan anställningsform och varför deltidsanställd inte får heltid.

Lagändringarna börjar gälla den 29 juni 2022.

LÄS MER:
Regeringens proposition 2021/22:151  Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Företagarna Nyheter: Har du koll på arbetsvillkorsdirektivet?

Lägre arbetsgivaravgift för 19–23-åringar under juni–augusti

För att förstärka återhämtningen i branscher som påverkats av pandemin och förbättra möjligheterna för företag att behålla och nyanställa unga kommer arbetsgivaravgifterna för personer som har fyllt 18 år men inte 23 år sänkas under juni, juli och augusti 2022. Arbetsgivare ska endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för dem.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2022.  

LÄS MER:
Regeringens proposition 2021/22:97. Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU21

Höjd omsättningsgräns för momsbefrielse

I syfte att förenkla för fler mindre företag kommer det att bi möjligt för dem som har en omsättning understigande 80 000 kronor per beskattningsår att inte vara registrerade och deklarera mervärdesskatt. Det innebär även att Skatteverket inte behöver administrera deklarationer och betalningar för de beskattningsbara personer som utnyttjar möjligheten till befrielse.

Lagändringen innebär att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kronor till 80 000 kronor. (Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdande.)

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2022.

LÄS MER:
Regeringens proposition 2021/22:110 Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU22

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 12 procent till 6 procent. Syftet med momssänkningen är att bidra till en mer effektiv och hållbar användning av produkter och råvaror, genom att förstärka de befintliga incitamenten för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2022.

LÄS MER:
Regeringens proposition 2021/22:96. Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU23

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Nedsättningen av nybilspriset för miljöanpassade bilar slopas och ersätts med en schabloniserad nedsättning av nybilspriset som bestäms utifrån bilens miljöteknik. Nedsättningen är 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar. Elhybrider och etanoldrivna bilar omfattas inte. Nedsättningen får inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

Anledningen till ändringen är att de förmånsvärdesregler som nu slopas utgått från att det går att jämföra prisskillnad mellan en miljöbil och dess jämförbara modeller som drivs av bensin eller diesel. I takt med att många fler miljöbilar tillkommit saknas ofta en direkt motsvarande bensin- eller dieseldriven modell att utgå från.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

LÄS MER:
Regeringens proposition 2021/22:173 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU25

Effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

För mål som handlar om överprövning av en upphandling eller giltigheten av ett avtal kommer det att införas dels ett skyndsamhetskrav, dels så kallade preklusionsfrister i förvaltningsrätten och i kammarrätten. (En preklusionsfrist innebär att en del invändningar bara kan ligga till grund för talan om överprövning i domstol fram till en viss tidpunkt.)

Skyndsamhetskravet gäller även för mål om att lämna ut kontrakt eller uppgifter i kontrakt enligt upphandlingslagstiftningen.

Fristen för att ansöka om överprövning av ett icke direktivstyrt avtals giltighet när en upphandlande myndighet eller enhet har publicerat en efterannons i en registrerad annonsdatabas kortas från sex månader till 30 dagar.  Fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en upphandling föreslås börjar löpa när en leverantör får kännedom om, eller borde ha fått kännedom om, avtalet. Tidsgränserna är fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott respektive missförhållanden i övrigt.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

LÄS MER:
Regeringens proposition 2021/22:120 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Företagarnas remissyttrande över lagrådsremissen ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”

Tillfälligt ökad skattenedsättning av koldioxid- och energiskatt i vissa näringar

Under perioden från den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023 ska nedsättningen av koldioxidskatten för diesel i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet utökas till 2 292 kronor per kubikmeter. Under samma period och för samma användningsområden ska även en nedsättning av energiskatten medges med 2 111 kronor, men under perioden den 1 juli 2022–30 september 2022 ska skattebefrielsen avseende energiskatt uppgå till 1 061 kronor. Nedsättningarna är en del av regeringens vårändringsbudget.

Syftet med att tillfälligt öka skattenedsättningen för diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet är att kompensera dessa näringar för ökade kostnader på vissa insatsvaror samt värna konkurrenskraften.

Regeringens proposition 2021/22:99: vårändringsbudget 2022

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Fler nyheter från Företagarna